ЖТН AP08857194 «XIX – XXI ғ.ғ. басындағы қазақстандық бейнелердің тарихы мен визуалды антропологиясы: эволюциясы мен субъектінің қалыптасуы»

Жобаның негізгі идеясы – XIX ғасырдың аяғы – ХХІ ғасыр басындағы Қазақстанның визуалды мәдениетін пәнаралық зерттеу. Зерттеу нәтижелері тарихи-мәдени білімнің инновациялық негізін қалыптастыруға және тарихи сананы жаңғыртуға ықпал етеді.

Тарихи зерттеулерде көрнекі материалдар көбінесе иллюстрациялық материал ретінде пайдаланылды, әсіресе жаңа және қазіргі кезеңдерде деректің бұл түрі тарихи зерттеулер үшін, визуалды ақпаратты таратудың және сақтаудың кеңейтілген түрлерінің және визуалды тұлғаны кодтау формаларының эволюциясы тұрғысынан тарихи зерттеулер үшін айтарлықтай эвристикалық әлеуетке ие.

Жобаның мақсаты – XIX ғасырдың аяғы – ХХІ ғасыр басындағы Қазақстанның визуалды мәдениет көздеріне көрнекі әңгімелер мен субъективтік тәжірибені антропологиялық зерттеу арқылы тарихи сананы жаңғырту міндеттері тұрғысында қарастырылған. Визуалды мазмұны қазақстандық мәдениет формаларының синергетикалық сипатын көрсетеді және олардың Жаңа кезеңнен бастап қазіргі кезеңге дейінгі эволюциясының пәнаралық зерттеулерін жүргізуге мүмкіндік береді.

 

Күтілетін нәтижелер

1) Scopus базасына кіретін шетелдік рейтингтік журналдарда (cite Score бойынша кемінде 35 (отыз бес) процентиль бар) ғылыми зерттеулердің нәтижелерін жариялау (2 мақала);

2) «Қазақстанның жаңа әлеуметтік тарихының визуалды антропологиясы XIX – XX ғғ. басы» монографиясы;

3) «ХХ-ХХІ ғғ. қазақстандық мәдениет бейнелерінің визуалды антропологиясы» оқу құралы 6 б. т.

4) БҒСБК қазақстандық ғылыми басылымдарында (12) және халықаралық конференциялар материалдарының жинақтарында (2);

5) РҒДИ (РИНЦ) базасына кіретін басылымдарда ғылыми нәтижелерді жариялау (2);

6) Абай атындағы ҚазҰПУ жанынан визуалды антропология зертханасын құру осы кезеңде тарихи білім берудің тұжырымдамалық құрылымын жаңғыртуға (зерттеу қорытындысы бойынша), ал одан әрі – дербес іргелі және қолданбалы зерттеулер жүргізуге, ғылым мен білімнің интеграциялануына ықпал ете отырып, тарихи сананы жаңғырту бойынша халықаралық конференциялар мен дөңгелек үстелдер, семинарлар, тренингтер, ғылыми тағылымдамалар және т. б. ұйымдастыруға мүмкіндік береді;

7)»тарихи зерттеулердегі көрнекі антропология: ғылым және медиа-кеңістік» халықаралық конференциясын ұйымдастыру және өткізу»;

8) «Рухани жаңғыру» идеясы контекстінде алынған тарихи-антропологиялық білімді бейнелік дәрістер арқылы өзектендіру – толерантты, көпмәдениетті және жоғары зияткерлік қоғамды қалыптастыру.

2020 жылғы  аралық нәтижелер:

Зерттеу нәтижелері келесі жарияланымдарда көрініс тапты:

 1. Далаева Т.Т. Особенности и содержание коммуникативной памяти жителей Кентау и Ащысай в начале XXI века // Абай атындағы ҚазҰПУ Хабаршы «Тарих және саяси-әлеуметтік ғылымдар» сериясы. -2020. – № 3 (66). – Б.177-183. БҒССҚК.
 2. Крупко И.В. Историческая память Алматы: урбанистические сюжеты // Абай атындағы ҚазҰПУ Хабаршы «Тарих және саяси-әлеуметтік ғылымдар» сериясы.- 2020. – № 3 (66). – Б. 391-398. (в соавторстве Есполова Э.М.) БҒССҚК.
 3. Султангалиева Г.С. Казахские студенты Казанского университета второй половины XIX в.: личные дела как исторический источник (по материалам фондов Государственного архива Республики Татарстан) // Shygys. – 2020. – № 4. – Б.27-35.
 4. Крупко И.В. Абай: поэтика индивидуального // «BILGAMESH» International Almanac of Cultural and Social Studies. – 2020. -№ 3. – Б. 79-87.

 

2021 жылдың бірінші жарты жылдығының аралық нәтижелері:

Ғылыми зерттеу нәтижелері БҒССҚК журналдарында көрініс тапты:

1) Абылхожин Ж.Б., Крупко И.В. Алма-Ата: некоторые архитектурные нарративы советского города // Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің ХАБАРШЫСЫ. Тарихи ғылымдар. Философия. Дінтану сериясы. 2021. – № 1(134). – Б. 10-21. DOI: https://doi.org/10.32523/2616-7255-2021-134-1-10-21

2) Аманжолова Д.А. Советское нациестроительство: организационные практики и проблемы федерализма. 1920-е гг. // Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің ХАБАРШЫСЫ. Тарихи ғылымдар. Философия. Дінтану сериясы. 2021. – № 1(134). – Б.22-35. DOI: https://doi.org/10.32523/2616-7255-2021-134-1-22-35

3) Султангалиева Г.С. Transformation of social life in Kazakh steppe: case of dynasty Berkimbaevs (XIX c.) // Қарағанды университеті Хабаршы «Тарих. Философия» сериясы 2021.- № 1(101). Б. 76-81. DOI 10.31489/2021HPh1/76-81

Ғылыми зерттеу нәтижелері қазақстандық және шетелдік ғылыми басылымдар мен конференцияларда көрініс тапты:

 • Аманжолова Д.А. «Идеологическая сторона не должна страдать». Об инструментах визуализации советской национальной политики // «Российские регионы: взгляд в будущее». – 2021. – Саны № 1 (том 8), Наурыз, 2021.- Б. 16-43. (РҒДИ); https://elibrary.ru/item.asp?id=45594540

2) Калиева Б.Т. Б. «Memory studies» әдіснамасы арқылы тарихи білім беру // Қазақ тарихы. – 2021. – № 2 (191). – Б. 84-88.

3) Крупко И.В. Рифмы мира Олжаса Сулейменова // Танып – біліп өзімізді өзгеден, біз көшеміз өзімізге бет алып: Олжас және мәдениеттерді жақындастыру» атты Олжас Сүлейменовтың 85 жылдығына арналған халықаралық ғылыми конференцияның материалдар жинағы – Алматы, 2021. – 170 б. – Б.44-53.

 

Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференцияға қатысу:

Далаева Т.Т. XIX – ХХ ғ. басындағы дәстүрлі қазақ қоғамының күнделікті өмірін репрезентациялау және визуализациялау: зерттеу және оқыту стратегиялары / / 23 наурыз «XXI ғасырдағы тарихи ғылым және білім беру» ғылыми мектебінің элементтері бар Халықаралық ғылыми-практикалық конференцияда баяндама, Новосибирск, РФ, 23-27 Наурыз 2021ж.

 

 

 

 

 

Зерттеу тобының құрамы:

 1. Далаева Тенлик Токтарбековна, т.ғ.к., доцент, жоба жетекшісі, БҒҚ

Scopus Author ID: 57200336223

https://orcid.org/0000-0002-8901-063X

Web of Science Researcher ID AAQ-9900-2020

https://publons.com/researcher/3706308/tenlik-dalayeva

 1. Султангалиева Гульмира Салимжановна, т.ғ.д.,профессор, БҒҚ

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56082407700

Researcher ID: N-7259-2014

Scopus Author ID: 56082407700

http://orcid.org/0000-0002-8875-0572

Web of Science Researcher ID AAQ-7142-2020

https://publons.com/researcher/3059260/gulmira-sultangalieva/

 1. Абылхожин Жулдузбек Бекмухамедович, т.ғ.д., профессор, БҒҚ

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30104994&corr=30104994&status=0&excludeArcBuh=0#pos=1;-8&doclist_pos=0

 1. Аманжолова (Кисилева) Дина Ахметжановна, т.ғ.д., профессор, БҒҚ

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57193693027

Скопус (ORCID) 26033832300

Web of Science Researcher ID D-3100-2013

https://publons.com/researcher/2658368/dina-da-amanzholova/

 1. Асымова Дария Болатовна, PhD, ЖҒҚ

https://orcid.org/0000-0003-4322-4584

 1. Крупко Игорь Владимирович, докторант, ҒҚ

https://orcid.org/0000-0002-5349-0256

 1. Калиева Бекзат Тынысбековна, докторант, ҒҚ
 2. Оспанова Рысгуль Рамазановна, к.и.н., доцент, ЖҒҚ

https://orcid.org/0000-0002-6173-2286