№ AP08052997 Орта білім беруді жаңғырту аясында ғылыми-жаратылыстану пәндері бойынша мұғалімдерді даярлаудың білім беру бағдарламалары мазмұнын жаңарту

Ғылым дамуының басым бағытының атауы: 6. «Мәңгілік ел» ғылыми негіздері (XXI ғасыр білім, гуманитарлық ғылымдар саласының іргелі және қолданбалы зерттеулері).

Мамандандырылған ғылыми бағыттың атауы, зерттеу түрі: 6.2. ХХІ ғасырдағы білім мәселесінің іргелі және қолданбалы зерттеулері.

  1. Жобаның өзектілігі:

Қазіргі уақытта білім берудің барлық деңгейлерінің жаңа мемлекеттік жалпыға міндетті стандарттары әзірленіп, бекітілді. Әрбір жоғары оқу орны МЖМБС талаптарына сәйкес білім беру бағдарламаларын өздігінен әзірлейді және олардың негізінде оқу жоспарлары мен пәндер бойынша жұмыстық оқу бағдарламалары әзірленеді. Ұсынылған ғылыми зерттеу жоғары білікті педагогикалық кадрларды даярлау жүйесі мен олардың болашақ қызметіне дайындығын жақсартуға бағытталған.

Орта білім беру мазмұнын жаңарту жағдайында педагогикалық жоғары оқу орындарында білім беру бағдарламаларын жаңарту зерттеуді талап ететін маңызды міндеттердің бірі болып табылады. Жоғары педагогикалық білім берудің білім беру бағдарламалары мазмұнын жаңартудың әдіснамалық негіздері жоғары білікті педагог кадрларды даярлау сапасын арттыру үшін жоғары педагогикалық білім берудің білім беру бағдарламаларын жетілдіруге мүмкіндік береді. Қолданыстағы білім беру бағдарламаларында орта білім берудің оқу бағдарламаларындағы өзгерістер ескерілмеген. Жалпы орта және жоғары білім берудің мұғалімдерді даярлау бойынша білім беру бағдарламалары мазмұнындағы сабақтастықтың болмауы толықтай білім беру жүйесінің сапасына әсер ететін мәселелерді тудырады.

  1. Жобаның мақсаты:

Орта білім беруді жаңғырту жағдайында ғылыми-жаратылыстану пәндері бойынша мұғалімдерді даярлаудың білім беру бағдарламалары мазмұнын жаңартудың әдіснамасын әзірлеу.

Күтілетін нәтижелер. Алынған  нәтижелер
2020 жыл: ТМД-ның жетекші елдері мен әлемнің дамыған мемлекеттеріндегі «Мектеп-ЖОО» жүйесінде жаратылыстану-ғылыми білім берудің білім беру бағдарламаларының мазмұнын зерттеу және талдау; зерттелетін мәселе саласындағы отандық практика мен шетелдік тәжірибені зерттеу және талдау. ҚР БҒМ БҒСБК ұсынған отандық журналдарда ғылыми мақалалар жариялау. Нөлдік емес импакт-факторы бар шетелдік басылымда 1 ғылыми мақала жариялау.  Зерттеу проблемаларының қазіргі жағдайы мен шешу жолдарын анықтауға көмектескен ТМД-ның жетекші елдерінде және әлемнің дамыған мемлекеттерінде жаратылыстану пәндері бойынша мұғалімдерді даярлаудың білім беру бағдарламаларының мазмұны мен әдістемесін талдау аяқталды.

Кейбір дамыған елдердің жалпы орта білім беру құрылымдары қаралды. Фрайбург педагогикалық университетінің (Германия) және Ресейдің жетекші педагогикалық жоғары оқу орындары – Мәскеу педагогикалық мемлекеттік университеті мен А.И. Герцен атындағы Ресей мемлекеттік педагогикалық университетінің білім беру бағдарламаларының мазмұны талданды. Атап айтқанда, пәндердің атауы мен мазмұны, әр пән бойынша бөлінген сағаттардың саны және т. б.

Герцен атындағы СПМУ ББ сипаттамасының (түсіндірме жазбасының) құрылымына мыналар кіреді:

– Жалпы ережелер: мақсаты мен қолданылу саласы, жоғары білім беру ББ даярлау үшін нормативтік-құқықтық база, ББ жалпы сипаттамасы, ББ игеру үшін қажетті дайындық деңгейіне қойылатын талаптар;

– Жоғары білім беру ББ түлегінің кәсіби қызметінің сипаттамасы: түлектің кәсіби қызметінің салалары мен объектілері, түлектің кәсіби қызметінің түрлері / кәсіби қызмет міндеттерінің түрі;

– ББ игеру нәтижесінде қалыптасатын ББ / бітірушінің құзыреттілікті игерудің жоспарланған нәтижелері: бітірушілердің әмбебап, жалпы кәсіптік және кәсіптік құзыреттіліктері және оларға қол жеткізу индикаторлары, оқу жоспарының пәндері (модульдері) құзыреттіліктерінің сәйкестік кестесі;

-білім беру процесінің мазмұны мен ұйымдастырылуын айқындайтын құжаттар: оқу жоспары және күнтізбелік оқу кестесі, пәндердің (модульдердің) жұмыс бағдарламалары, практикалар / ғылыми-зерттеу жұмыстары / мемлекеттік қорытынды аттестаттау (МҚА) бағдарламалары, мүмкіндігі шектеулі адамдарға арналған ББ бейімделу ерекшеліктері;

– ББ білім алушыларының меңгеру сапасының бағалау материалдары: үлгерімді ағымдағы бақылауды және аралық аттестаттауды жүргізуге арналған бағалау қаражатының қорлары, МҚА өткізуге арналған бағалау қаражатының қорлары;

– ББ ресурстық қамтамасыз ету: ББ оқу-әдістемелік және ақпараттық қамтамасыз ету, іске асырылатын ББ кадрлық қамтамасыз ету, материалдық-техникалық қамтамасыз ету.

Германияда педагогикалық кадрларды даярлау жүйесі негізінен екі пән бойынша мұғалімдерді даярлауға бағытталған. Фрайбург педагогикалық университетінің білім беру бағдарламасын талдау көрсеткендей, модульдік оқу жоспарына бірінші пән бойынша 104 ECTS (43%), екінші пән бойынша – 80 ECTS (33%), психологиялық-педагогикалық цикл пәндері 40 ECTS (17%), студенттердің таңдауы бойынша пәндер 16 ECTS (7%), пәндердің жалпы көлемі 240 ECTS құрайтынын ескере отырып енгізілген.

Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті әзірлеген жаратылыстану-ғылыми пәндер бойынша мұғалімдерді даярлау бойынша қолданыстағы білім беру бағдарламалары басқа жетекші жоғары оқу орындарының ББ-ның кейбір оң аспектілерін ескереді және кәсіптік қоғамдастық пен жұмыс берушілердің барлық талаптарына жауап беретін білікті мұғалімдерді даярлауға бағытталған, бірақ орта білім беруді жаңғырту шарттарына сәйкес жетілдіруді талап етеді.

Зерттеу кезеңінде 7 ғылыми жұмыс дайындалды және жарияланды, оның ішінде 2 мақала нөлдік емес импакт-факторы бар шетелдік басылымдарда, 3 мақала ҚР БҒМ БҒСБК ұсынған нөлдік емес импакт-факторы бар жетекші отандық журналдарда, 1 мақала отандық ғылыми-көпшілік журналда, 1 мақала халықаралық конференция жинағында:

1                   Нурбаева Д.М., Нурмухамедова Ж.М., Ералиев С., Косанов Б.М. О развитии мышления учащихся при решении тригонометрических уравнений и неравенств в школьном курсе алгебры // Вестник КазНПУ имени Абая. Серия «Физико-математические науки», №1 (69). – Алматы, 2020. – С. 138-143. (ISSN 1728-7901)

2                   Нурмухамедова Ж.М., Нурбаева Д.М., Косанов Б.М., Ералиев С. О методике обучения решению уравнений и их систем с помощью компьютерной программы Geogebra // Вестник КазНПУ имени Абая. Серия «Физико-математические науки», №1 (69). – Алматы, 2020. – С. 150-155. (ISSN 1728-7901)

3                   Насирова Д.М., Хамраев Ш.И., Нурмухамедова Ж.М., Нурбаева Д.М. Современное физическое образование. Проблемы подготовки будущих учителей физики // Наука, образование и культура, № 8 (52). – Москва, 2020. – С. 5-7. (ISSN 2413-7111) Impact Factor – 0,17.

4                   Yerzhenbek B., Sydykova Zh.K., Nurmukhamedova Zh., Nurbaeva D.M. Basic tasks of teaching physics at school // Вопросы педагогики, №09-1 (сентябрь) – Москва, 2020. – С. 8-15. (ISSN 2518-1793) Impact Factor – 0,077.

5                   Жумалиева Л.Д., Мұратбек С. Планиметрия есептерін шешудің жалпылама тәсілдерін оқыту // ТИГУ жаршысы, №1 (40). – Тараз, 2020. – Б. 7-11.

6                   Насирова Д.М., Мырзатай М.М. Организация учебного процесса у студентов-физиков при дистанционном обучении / Материалы IX Международной научно-методической конференции «Математическое моделирование и информационные технологии в образовании и науке», посвященной 75-летию профессора Е.Ы.Бидайбекова и 35-летию школьной информатики. – Алматы, 2020. – С.  358-362.

7                   Nurbaeva D.M., Yerzhenbek B., Nurmukhamedova Zh.M., Nasirova D.M. Physical theories in the course of physics at school // Вестник КазНПУ имени Абая. Серия «Физико-математические науки», №3 (71). – Алматы, 2020. – С. 114-120.

2021 жыл: Қазақстан Республикасының Жоғары педагогикалық білім беру жүйесінде жаратылыстану-ғылыми пәндері бойынша мұғалімдерді даярлаудың білім беру бағдарламаларының мазмұнын жаңартудың әдіснамалық тәсілдерін айқындау, тұжырымдамалық тәсілдерді негіздеу және даярлау. ҚР БҒМ БҒСБК ұсынған отандық журналдарда ғылыми мақалалар жариялау. Нөлдік емес импакт-факторы бар шетелдік басылымда 1 ғылыми мақала жариялау. Білім беру бағдарламаларының мазмұнын жаңартудың тұжырымдамалық тәсілдерін, сондай-ақ Қазақстан Республикасының Жоғары педагогикалық білім беру жүйесінде жаратылыстану-ғылыми пәндер бойынша мұғалімдерді даярлаудың жаңартылған моделін (жоспардың 2.1, 2.2-тармақтарында көзделген іс-шаралар, нәтижелер бөлінісінде және жиынтығында) орта білім беруді жаңғыртудың негізгі аспектілері тұрғысынан негіздеу және әзірлеу бойынша жұмыстар жүргізілуде.

Кез-келген қызмет саласының мамандарын даярлау тиісті диплом алу үшін белгілі бір дәреже беруге қажетті модульдер мен сынақ бірліктерінің жиынтығы болып табылатын оқу бағдарламаларын әзірлеуден басталады. Жоғары оқу орындарында білім беру бағдарламаларын жаңарту МЖМБС (білім беру процесінің негізгі құжаты) сипаттайтын қағидаттар мен рәсімдерді ескере отырып іске асырылады.

Білім беру бағдарламаларын даярлаудағы түйінді мәселе оқыту нәтижелері болып табылады, оларға білім беру бағдарламасының модульдерін, сондай-ақ оқыту әдістерін дұрыс таңдау арқылы қол жеткізуге болады.

Жоғары педагогикалық білім беру жүйесінде жаратылыстану-ғылыми пәндер бойынша мұғалімдерді даярлаудың білім беру бағдарламаларының мазмұнын жаңартуды негіздеудің әдіснамалық тәсілдерін айқындау бойынша жұмыстар жүргізілуде.

Болон процесінің негізгі құжаттарында жоғары білім беру бағдарламаларын дамытудың негізгі бағыттаушы факторы архитектоника және оқытудың барлық сатыларының білім беру бағдарламаларын үйлестіру болып табылады.

Жаратылыстану-ғылыми білім беру пәндері бойынша орта білім беру және жоғары педагогикалық білім беру бағдарламаларының сабақтастығын зерттеу бойынша жұмыстар жүргізілуде.

Қазақстан Республикасының орта білімінің жаңартылған білім беру мазмұнына негізделгенін ескере отырып, барлық бағыттар бойынша болашақ мұғалімдерді даярлау жөніндегі білім беру бағдарламаларының мазмұнын қайта қарауға баса назар аудару қажет.

Жоғары педагогикалық білімнің білім беру бағдарламаларын әзірлеу принциптерін, әдістемесі мен тәртібін анықтау бойынша жұмыстар жүргізілуде.

Білім беру сатыларының міндеттері жоғары білім беру бағдарламаларын әзірлеу кезінде бағдар ретінде пайдаланылатын Дублин дескрипторларына негізделген белгілі бір сатылық пен сабақтастыққа ие.

Білім беру бағдарламаларын даярлаудағы негізгі процестер сипатталған.

Зерттеу нәтижелері келесі ғылыми журналдарда ғылыми мақалалар түрінде жарияланды:

1.         Насирова Д.М., Ерженбек Б., Нурмухамедова Ж.М., Нурбаева Д.М. Обзор ключевых моментов при разработке образовательных программ по подготовке учителей по естественнонаучным предметам // Вестник науки и образования, № 7 (110). Часть 1. – Москва, 2021. – С. 7-10.

2.         Нурмухамедова Ж.М., Ахметжанова Ж.Ғ. Мектептегі математиканы оқыту үдерісінде интербелсенді әдістерді пайдалану / Сборник статей Международной научной видеоконференции «Актуальные вопросы науки и образования». – Алматы, 2021. – С. 123-126.

3.         Нурбаева Д.М., Нурмухамедова Ж.М., Ерженбек Б., Насирова Д.М. О методике обучения решению текстовых задач в курсе алгебры // Вестник КазНПУ имени Абая. Серия «Физико-математические науки», №1 (73). – Алматы, 2021. – С. 48-53.

 

Жұмыстар жалғасуда.

2022 жыл: модульдік оқыту принципі бойынша білім беру бағдарламаларын даярлау және жаратылыстану пәндері бойынша мұғалімдерді даярлайтын жоғары оқу орындарының білім беру бағдарламаларына өзгерістер енгізу үшін әдістемелік ұсыныстар әзірлеу. Монографияны, ғылыми мақалаларды ҚР БҒМ БҒСБК ұсынған отандық журналдарда, Ресейдің шетелдік рецензияланатын ғылыми журналдарының бірінде (РҒДИ) жариялау: «Современные проблемы науки и образования», «Наука и школа», «Международный журнал экспериментального образования», «Научные исследования и разработки. Социально-гуманитарные исследования и технологии».  

 

  1. Зерттеу тобының құрамы:
Аты-жөні Ұстанымы Ғылыми дәрежесі
1 Нұрмұхамедова Жанара Мұратқызы Жетекшісі (ЖҒҚ) философия докторы (PhD)
2 Нұрбаева Дилара Мұратқызы жетекші ғылыми қызметкер философия докторы (PhD)
3 Жұмалиева Ляззат Дәуренбайқызы жетекші ғылыми қызметкер философия  докторы (PhD)
4 Насирова Диана Махмутовна жетекші ғылыми қызметкер философия  докторы (PhD)
5 Ерженбек Бұлбұл аға ғылыми қызметкер магистр
6 Дөненбаева Гүлнара Абылхайырқызы   кіші ғылыми қызметкер

 

  1. Өткен кезеңдегі жарияланымдар тізімі:

1          Нурбаева Д.М., Нурмухамедова Ж.М., Ералиев С., Косанов Б.М. О развитии мышления учащихся при решении тригонометрических уравнений и неравенств в школьном курсе алгебры // Вестник КазНПУ имени Абая. Серия «Физико-математические науки», №1 (69). – Алматы, 2020. – С. 138-143. (ISSN 1728-7901)

2          Нурмухамедова Ж.М., Нурбаева Д.М., Косанов Б.М., Ералиев С. О методике обучения решению уравнений и их систем с помощью компьютерной программы Geogebra // Вестник КазНПУ имени Абая. Серия «Физико-математические науки», №1 (69). – Алматы, 2020. – С. 150-155. (ISSN 1728-7901)

3          Насирова Д.М., Хамраев Ш.И., Нурмухамедова Ж.М., Нурбаева Д.М. Современное физическое образование. Проблемы подготовки будущих учителей физики // Наука, образование и культура, № 8 (52). – Москва, 2020. – С. 5-7. (ISSN 2413-7111) Impact Factor – 0,17.

4          Yerzhenbek B., Sydykova Zh.K., Nurmukhamedova Zh., Nurbaeva D.M. Basic tasks of teaching physics at school // Вопросы педагогики, №09-1 (сентябрь) – Москва, 2020. – С. 8-15. (ISSN 2518-1793) Impact Factor – 0,077.

5          Жумалиева Л.Д., Мұратбек С. Планиметрия есептерін шешудің жалпылама тәсілдерін оқыту // ТИГУ жаршысы, №1 (40). – Тараз, 2020. – Б. 7-11.

6          Насирова Д.М., Мырзатай М.М. Организация учебного процесса у студентов-физиков при дистанционном обучении / Материалы IX Международной научно-методической конференции «Математическое моделирование и информационные технологии в образовании и науке», посвященной 75-летию профессора Е.Ы.Бидайбекова и 35-летию школьной информатики. – Алматы, 2020. – С.  358-362.

7          Nurbaeva D.M., Yerzhenbek B., Nurmukhamedova Zh.M., Nasirova D.M. Physical theories in the course of physics at school // Вестник КазНПУ имени Абая. Серия «Физико-математические науки», №3 (71). – Алматы, 2020. – С. 114-120.

8          Насирова Д.М., Ерженбек Б., Нурмухамедова Ж.М., Нурбаева Д.М. Обзор ключевых моментов при разработке образовательных программ по подготовке учителей по естественнонаучным предметам // Вестник науки и образования, № 7 (110). Часть 1. – Москва, 2021. – С. 7-10.

9          Нурмухамедова Ж.М., Ахметжанова Ж.Ғ. Мектептегі математиканы оқыту үдерісінде интербелсенді әдістерді пайдалану / Сборник статей Международной научной видеоконференции «Актуальные вопросы науки и образования». – Алматы, 2021. – С. 123-126.

10        Нурбаева Д.М., Нурмухамедова Ж.М., Ерженбек Б., Насирова Д.М. О методике обучения решению текстовых задач в курсе алгебры // Вестник КазНПУ имени Абая. Серия «Физико-математические науки», №1 (73). – Алматы, 2021. – С. 48-53.