ЖТН № AP09561457 Гендерлік теңдікке қол жеткізуге бағытталған ұсыныстар мен ұсынымдар: Қазақстанның еңбек және әлеуметтік қамтамасыз ету заңнамасын зерттеу.

2021-2023 жылдарға арналған ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық жобалар бойынша гранттық қаржыландыру (МОН РК). Әлеуметтік және гуманитарлық ғылымдар саласындағы зерттеулер. Қоғамдық ғылымдар саласындағы іргелі, қолданбалы, пәнаралық зерттеулер: Мемлекеттің, қоғамның, экономиканың тұрақты дамуын құқықтық және саяси қамтамасыз етудің өзекті мәселелерін зерттеу.

Өзектілігі: Жобаның идеясы Кемсітушілік заңдарды, әлеуметтік нормалар мен практиканы жою ғылыми зерттеулердің жалпы пәнаралық проблемасы болуы тиіс. Осы жоба гендерлік тепе-теңдікке қол жеткізу тұрғысынан әлеуметтік трансформацияға, әлеуметтік-еңбек заңнамасын дамытуға ықпал ететін ұсыныстарды қалыптастыруға бағытталған.

Зерттеу бағытын таңдау Қазақстанның құқықтық ғылымының теңдікті реттеу мәселелеріне жеткіліксіз көңіл бөлуімен байланысты. Жобада гендерлік симметрияны реттеу тұрғысынан еңбек және әлеуметтік заңнаманы талдаудың авторлық әдіснамасы ұсынылады және іске асырылады, ол бірнеше бағалаудан тұрады: еңбек және әлеуметтік заңнамада кемсітпеушілік қағидатын іске асыру; жыныстық белгісі бойынша кемсітушіліктен қорғаудың әкімшілік және сот тетіктері; Қазақстанның халықаралық міндеттемелерді орындауы; гендерлік тепе-теңдікті қамтамасыз ететін алдыңғы қатарлы халықаралық нормаларды имплементациялау мүмкіндіктері.

 

Жобаның мақсаты қолданыстағы заңнаманы жетілдіру бойынша нақты ұсыныстарды, ұсынымдарды, әлеуметтік-еңбек саласындағы кемсітушілікке тыйым салу қағидатының кепілдіктерін қамтамасыз ету тетіктерін қалыптастыру, тарату және енгізуге дайындау болып табылады.

Жобадан күтілетін нәтижелер:

Жобаның басты күтілетін нәтижесі-жұмыспен қамту және әлеуметтік қамтамасыз ету саласында гендерлік кемсітушілікке тыйым салу қағидатының құқықтық негіздерін кешенді талдау; жұмыс орындарында және әлеуметтік қорғау саласында гендерлік теңсіздікті жою үшін қажетті заңнамалық ұсыныстарды, ұсынымдарды негіздеу.

Жоба нәтижелерін іске асыру нысандары:

1) Social Science Citation Index немесе Arts and Humanities Citation Index Web of Science базасына кіретін және (немесе) Scopus базасында CiteScore бойынша кемінде 25 (жиырма бес) процентилі бар, жарияланған, баспаға қабылданған немесе рецензияланатын ғылыми басылымдарға берілген кемінде 2 (екі) мақала.

Нәтижелерді жариялау үшін болжамды басылымдар: Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues (42 процентиль); International Journal of Discrimination and Law (56 процентиль); Rivista di Studi sulla Sostenibilita (84 процентиль). Аталған басылымдарда жобаға қатысушылардың жарияланымдары бар, осыған байланысты жобаның басты көрсеткішіне қол жеткізу сөзсіз шынайы болып табылады.

2) Жоба нәтижелерінің дербес нысандары болып:

еңбек қызметі және әлеуметтік қамсыздандыру саласындағы кемсітушілікке тыйым салу кепілдіктерін жетілдіру мәселелері бойынша ілеспе құжаттар пакетімен (түсіндірме жазба, тұжырымдама) нормативтік құқықтық актінің жобасын әзірлеу;

Авторлық құқықпен қорғалатын объектілерге мемлекеттік тізілімге енгізу туралы куәлікті ресімдеу және алу;

Әлеуетті пайдаланушыларға ақпарат:

Әлеуетті пайдаланушылар, ғалымдар қоғамдастығы және қалың жұртшылық арасында жұмыс нәтижелерін тарату рецензияланатын ғылыми көздерде, БАҚ-та, интернет-алаңдарда, әлеуметтік желілерде нәтижелерді жариялау, нормативтік құқықтық актінің жобасы нысанында гендерлік теңдікті құқықтық реттеуді жетілдіру жөніндегі ұсыныстарды, ұсынымдарды мүдделі мемлекеттік органдарға жіберу қамтамасыз етіледі. Жобалық топ көшбасшыларында бар ХӘҚМ – нің арнайы топтары шеңберінде заңнамалық актілер жобаларын әзірлеуге қатысу тәжірибесі зерттеу нәтижелерінің бірі-заң жобасын әзірлеу жетістігінің шынайылығы туралы ғана емес, сондай-ақ осы заң шығарушылық бастаманы енгізуге ықпал ететін болады.

Жоба нәтижелерінің мақсатты тұтынушылары мүдделі мемлекеттік органдар, ғылыми қоғамдастық, студенттер, магистранттар, докторанттар, гендерлік теңдік мәселелеріне қызығушылық танытатын адамдардың кең ауқымы болып табылады.

Зерттеу тобы:

Жоба жетекшісі – Бурибаев Ермек Абильтаевич, заң ғылымдарының докторы, қауымдастырылған профессор, жобаның жалпы бағыты бойынша жұмыс тәжірибесі – 22 жыл, Хирша индексі (Scopus) – 11, Scopus Author ID: 56682087400, ORCID http://orcid.org/0000-0003-2631-6372№

Бас ғылыми қызметкер – Хамзина Жанна Амангельдиновна, заң ғылымдарының докторы, профессор. ORCID iD https://orcid.org/0000-0003-0913-200. Scopus Author ID: 56682131400.

Зерттеу нәтижелері келесі жарияланымдарда жарық көрген:

Теңдіктің құқықтық реттелуінің сапасын жақсарту бойынша ұсыныстарды қамтитын талдамалық материал мен нәтижелер қалыптастырылды, сонымен қатар кемсітпеушілік кепілдіктерін ілгерілетудегі заңнамалық қызметтің келешегін жүйелеу, кем дегенде 25 (жиырма бес) Scopus деректер базасында CiteScore пайыздық көрсеткіші бар рецензияланатын ғылыми журналда жарияланған 1 (бір) мақала түріндегі гендерлік ұстанымды жақсарту және гендерлік заңнаманы жетілдіру бойынша ұсыныстар, даналықта, 44-пайыздық Скопус:

Buribayev, Y., Khamzina, Z., Belkhozhayeva, D., Meirbekova, G., Kadirkulova, G., & Bogatyreva, L. (2020). Human dignity-the basis of human rights to social protection. Wisdom, 16(3), 143-155.

Жоба қызметкерлері Беларусь Республикасының Гродно қаласында өткен халықаралық ғылыми конференцияға қатысты, нәтиже бойынша мақала жарияланды:

Бурибаев Е. А., Куттыгалиева А. Р., Хамзина Ж. А. Социальное обеспечение семей, воспитывающих детей с инвалидностью: практика Республики Казахстан // Состояние, проблемы и перспективы развития юридической науки и практики: белорусский и зарубежный опыт: сб. науч. ст./ рГУ им. Янки Купалы; редкол.: С. Е. Чебуранова (гл. ред.) [и др.]. – Гродно: ГрГУ, 2021. – 271 с., С. 66-73.

Жұмыспен қамту және әлеуметтік қамсыздандыру саласында кемсітуге тыйым салудың кепілдіктерін жетілдіру бойынша ілеспе құжаттар пакеті (түсіндірме жазба, тұжырымдама) бар нормативтік құқықтық актінің жобасы әзірленді. Жоба Қазақстан Республикасы Әділет министрлігі «Ұлттық зияткерлік меншік институты» РМК берген авторлық құқықпен қорғалатын объектілерге құқықтардың мемлекеттік тізіліміне енгізу туралы Сертификатты алынды.