IRN № АР08857119 “Transformation of student-centered training of future teachers in a digital environment»

Project idea: Professional training future teachers based on transformed student-centered training in digital environment will contribute to scientific, methodological and organizational validity of personalized learning. Student-centered learning in higher education system is important, integral element that has positive impact on professional training of future teachers in digital Kazakhstan.

The proposed project is aimed at solving socio-pedagogical problem of improving  professional training of future teachers on  basis of student-centered learning in digital environment, turning will strengthen its personalized component and improve  quality of professional training of future teachers and, as  result, will contribute to improving  socio-economic development of state.

The purpose of the project – Scientific and practical justification of transformation of student-centered training of future teachers in digital environment, its organizational and methodological support, diagnostics o effectiveness and testing.

1) Result is an Innovative program for transforming SCT into the process of preparing teachers in digital environment;

2) is an Author’s educational program, specialty 7M011-Pedagogy and psychology;

3) The result is Methodological recommendations for Minor disciplines development;

4) Scientific publications in Kazakh scientific publications of CCSON (8) and in collections of materials of international conferences (4);

5) Creating Regulations on organization, methodological support regulation for personalized student learning;

6) Analysis, Innovative program testing evaluation for transformation SCL into preparing teacher at Abai KazNPU;

7)  Publication of research results in foreign rating journals included in the Scopus Web of Science, 2 (vtoroj) kvartil’);

8) The result is a Monograph on transformation of SCT in a digital environment. Copyright certificate of Ministry of justice of the Republic of Kazakhstan.

Interim results for 2020:

The research results were reflected in the following publications:

 1. ZHienbaeva N.B., Abdigapbarova U.M. Personalizirovannaya traektoriya razvitiya lichnosti studenta v cifrovoj srede studentocentrirovannogo obucheniya. United States. American Scientific Journal No (43)/ 2020-12-11. S. 4-9 https://doi.org/10.31618/asj.2707-9864.2020.2.43
 1. Abdigapbarova U.M., ZHienbaeva N.B., Seitova A.L. ZHoғary oқu oryndaryndaғy studentke ortalyқtandyrylғan oқytudyң mәnі. Materialy Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii. «Sovremennye problemy ohrany prirody i ustojchivoe razvitie».  Semej, Kazahstan, (16 noyabrya 2020 goda). S. 554-557.
 2. Personalizirovannaya sistema podgotovki budushchego uchitelya v usloviyah studentocentrirovannoj cifrovoj sredy. ZHienbaeva N.B., Abdigapbarova U.M., Razuhan N. sbornik VII Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii «CHALLENGES IN SCIENCE OF NOWADAYS». Vashington, SSHA. (26-28 noyabrya 2020), №3 (36). S. 417-422 https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/interconf/issue/archive

 Uchebno-metodicheskie posobie:

 1. Sovremennaya paradigma studentocentrirovannogo obucheniya v kazahstanskih  vuzah.

Avtory: U.M.Abdigapbarova, N.B.ZHienbaeva.  Uchebnoe posobie. 70str. Almaty, 2020.

 1. Konceptual’nye osnovy studentocentrirovannogo obucheniya v strukture dual’no-orientirovannogo obrazovaniya Respubliki Kazahstan.

Avtory: ZHienbaeva N.B., Abdigapbarova U.M., Tapalova O.B. Nastol’naya kniga pedagoga. 90 str. Almaty, 2020.

 1. Innovacionnaya tekhnologiya professional’noj podgotovki uchitelya v usloviyah integracii studentocentrirovannogo i dual’no-orientirovannogo obucheniya»

Avtory: U.M.Abdigapbarova, N.B.ZHienbaeva, E.A.Ajtenova, A.A. Smanova.  Monografiya. 100str. Almaty, 2020.

 1. Studentke ortalyқtandyrylғan oқytudy trasformaciyalaudyң teoriyalyқ negіzderі» /«Teoreticheskie osnovy transformacii studentocentrirovannogo obucheniya v usloviyah cifrovoj sredy».

Avtory: U.M.Abdigapbarova, N.B.ZHienbaeva, A.L.Seitova. Uchebnoe posobie. 87str. Almaty, 2020.

Interim results for the first half of 2021:

The results of scientific research were reflected in the journals CCSES (Committee for Control in the Sphere of Education and Science):

 1. Social activity of the future teacher’s personality in the process of SCL transformation. Abdigapbarova, U.M. Zhienbaeva, N.B. Vestnik Karagandinskogo universiteta. Seriya Pedagogika.№2 (102) 2021g. pedagogy-vestnik.ksu.kz
 2. Psihologicheskoe obespechenie cifrovogo obrazovaniya v strategiyah i obrazovatel’nyh programmah Kazahstana i Mongolii. N.B.ZHienbaeva, U.M.Abdigapbarova.   Vestnik KazNU imeni Al’-Farabi.№2 2021g.
 3. Mekhanizm transformacii studentocentrirovannogo obucheniya. N.B.ZHienbaeva, U.M.Abdigapbarova. Vestnik KazNPU imeni Abaya. Seriya Pedagogika i psihologiya. №2 (47) 2021g.

Innovaciyaonnaya programma:

 1. Innovacionnaya obrazovatel’naya programma: «Transformaciya studentocentrirovannogo obucheniya budushchego uchitelya v usloviyah cifrovoj sredy». U.M.Abdigapbarova N.B.ZHienbaeva, Almaty, 2021, 75 str..

Research group:

 1. Abdigapbarova Ulzharkyn Muslimovna d.p.s., professor, MSR, Manager ORCID iD https://orcid.org/0000-0003-0406-8347
 2. Zhienbayeva Nadezhda Bisenovna – d.p.s., professor , MSR, project executor. https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-84896277985&origin=AuthorNamesList&txGid=89d9b0023d0a43f6fa702b2d247268cf
 3. Baisultanova Saya CHariphanovna – magistr, full-time
 4. Aitenova Elmira Abdikalievna doctor PhD, full-time https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57209749646
 5. Kirillova Galiya Rishatovna – full-time https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7004694877
 6. Seitova Akbota Lespekovna JR, project executor, PhD student https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85068847261&origin=AuthorNamesList&txGid=c6d52e18ba8bc8668ac85a432cc46c16