ЖТН АР08857119 «Болашақ мұғалімнің студентке орталықтандырылған оқытуын цифрлық орта жағдайында трансформациялау»

Жобаның негізгі идеясы – Студентке орталықтандырылған оқытуды  цифрлық орта жағдайында трансформациялау негізінде  болашақ мұғалімнің кәсіби даярлығының жетілдірілуі  дербестендірілген оқытуды ғылыми-әдістемелік және ұйымдастырушылық қамтамасыздандырудың негізділігіне ықпал етеді. Жоғары білім беру жүйесіндегі  студентке орталықтандырылған оқыту  цифрлық Қазақстанның болашақ мұғалімінің кәсіби даярлығына оң әсер ететін оның маңызды, ажырамас бөлігі болып табылады.

Ұсынылған жоба цифрлық орта жағдайында студентке орталықтандырылған оқытуды  трансформациялау негізінде  болашақ педагогтардың кәсіби даярлығын жетілдірудің әлеуметтік-педагогикалық міндеттерін шешуге бағытталған. Бұл өз кезегінде оның дербестендірілген құрамдас бөлігін күшейтуге және болашақ мұғалімнің кәсіби даярлығының сапасын арттыруға мүмкіндік береді, нәтижесінде мемлекеттің әлеуметтік-экономикалық дамуына ықпал етеді.

Жобаның мақсаты – Болашақ мұғалімнің студентке орталықтандырылған оқытуын  цифрлық орта жағдайында трансформациялауды теориялық-практикалық тұрғыдан  негіздеу, оны ұйымдастыру-әдістемелік қамтамасыздандыру, тиімділігін диагностикалау және апробациялау.

Күтілетін нәтижелер

1) Болашақ мұғалімнің СОО-ын цифрлық орта жағдайында трансформациялаудың  Инновациялық бағдарламасы;

2) 7М011- Педагогика және психология  мамандығы бойынша авторлық білім беру бағдарламасы;

3) Minor  пәндерінің мазмұнын жасау бойынша әдістемелік нұсқаулар

4) БҒСБК қазақстандық ғылыми басылымдарында (8) және халықаралық конференциялар материалдарының жинақтарында (4);

5) Студенттің дербестендірілген оқытуын цифрлық орта жағдайында әдістемелік қамтамасыздандыруды ұйымдастыру және реттеу туралы ереже жасау;

6) Абай атындағы ҚазҰПУ-дің болашақ мұғалімді даярлау процесінде жүргізілген СОО трансформациялау Инновациялық бағдарламасының апробациясын талдау және бағалау;

7)  Студенттер, оқытушылардың сауалнама нәтижелері  (мақала Web of Science, 2 (екінші) квартиль, 35-тен төмен емес процентиль); Инновациялық бағдарламаны жетілдіру бойынша практикалық нұсқаулар;

8) СОО-ды  цифрлық орта жағдайында трансформациялау  бойынша монография;  ҚР ӘМ авторлық  куәліктері (Инновациялық бағдарламаға, оқу-әдістемелік құралға, практикумға және т.б.).

2020 жылғы  аралық нәтижелер:

Зерттеу нәтижелері келесі жарияланымдарда көрініс тапты:

 1. Жиенбаева Н.Б., Абдигапбарова У.М. Персонализированная траектория развития личности студента в цифровой среде студентоцентрированного обучения. United States. American Scientific Journal No (43)/ 2020-12-11. С. 4-9

https://doi.org/10.31618/asj.2707-9864.2020.2.43

 1. Абдигапбарова У.М., Жиенбаева Н.Б., Сеитова А.Л. Жоғары оқу орындарындағы студентке орталықтандырылған оқытудың мәні. Материалы Международной научно-практической конференции. «Современные проблемы охраны природы и устойчивое развитие».  Семей, Казахстан, (16 ноября 2020 года). С. 554-557.
 2. Персонализированная система подготовки будущего учителя в условиях студентоцентрированной цифровой среды. Жиенбаева Н.Б., Абдигапбарова У.М., Разухан Н. сборник VII Международной научно-практической конференции «CHALLENGES IN SCIENCE OF NOWADAYS». Вашингтон, США. (26-28 ноября 2020), №3 (36). С. 417-422 https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/interconf/issue/archive

Оқу-әдістемелік құралдар:

 1. Современная парадигма студентоцентрированного обучения в казахстанских  вузах.

Авторлар: У.М.Абдигапбарова, Н.Б.Жиенбаева.  Учебное пособие. 70стр. Алматы, 2020.

 1. Концептуальные основы студентоцентрированного обучения в структуре дуально-ориентированного образования Республики Казахстан.

Авторлар: Жиенбаева Н.Б., Абдигапбарова У.М., Тапалова О.Б. Настольная книга педагога. 90 стр. Алматы, 2020.

 1. Инновационная технология профессиональной подготовки учителя в условиях интеграции студентоцентрированного и дуально-ориентированного обучения»

Авторлар: У.М.Абдигапбарова, Н.Б.Жиенбаева, Э.А.Айтенова, А.А. Сманова.  Монография. 100стр. Алматы, 2020.

 1. Студентке орталықтандырылған оқытуды трасформациялаудың теориялық негіздері» /«Теоретические основы трансформации студентоцентрированного обучения в условиях цифровой среды».

Авторлар: У.М.Абдигапбарова, Н.Б.Жиенбаева, А.Л.Сеитова. Учебное пособие. 87 бет. Алматы, 2020.

2021 жылдың бірінші жарты жылдығының аралық нәтижелері:

Ғылыми зерттеу нәтижелері БҒССҚК журналдарында көрініс тапты:

 1. Social activity of the future teacher’s personality in the process of SCL transformation. Abdigapbarova, U.M. Zhienbaeva, N.B. Вестник Карагандинского университета. Серия Педагогика.№2 (102) 2021г.pedagogy-vestnik.ksu.kz
 1. Психологическое обеспечение цифрового образования в стратегиях и образовательных программах Казахстана и Монголии. Н.Б.Жиенбаева, У.М.Абдигапбарова.   Вестник КазНУ имени Аль-Фараби.№2 2021г.
 2. Механизм трансформации студентоцентрированного обучения. Н.Б.Жиенбаева, У.М.Абдигапбарова. Вестник КазНПУ имени Абая. Серия Педагогика и психология. №2 (47) 2021г.

Инновациялық бағдарлама:

 1. Инновационная образовательная программа: «Трансформация студентоцентрированного обучения будущего учителя в условиях цифровой среды». У.М.Абдигапбарова Н.Б.Жиенбаева, Алматы, 2021, 75 стр..

Зерттеу тобының құрамы:

 1. Абдигапбарова Улжаркын Муслимовна – жобаның ғылыми жетекшісі, БҒҚ, педагогика ғылымдарының докторы, профессор. ORCID iD https://orcid.org/0000-0003-0406-8347
 2. Жиенбаева Надежда Бисеновна – БҒҚ, психология ғылымдарының докторы, профессор. https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-84896277985&origin=AuthorNamesList&txGid=89d9b0023d0a43f6fa702b2d247268cf
 3. Байсултанова Сая Чарипхановна – магистр, АҒҚ.
 4. Айтенова Эльмира Әбдіқалиқызы – PhD доктор, АҒҚ. https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57209749646
 5. Кириллова Галия Ришатовна – АҒҚҒ к.ф.н, доцент https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7004694877
 6. Сеитова Акбота Леспековна – КҒҚ, докторант https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85068847261&origin=AuthorNamesList&txGid=c6d52e18ba8bc8668ac85a432cc46c16