ЖТН №АР09058677 «Математикалық физиканың классикалық емес теңдеулері үшін шекаралық есептердің қисындылығын зерттеу»

Жоба мақсаты: Жобаны іске асыру нәтижесінде төрт айнымалы гиперггеометриялық функцияларды кеңейту формулалары шығарып, қасиеттері зерттеліп, өзара байланысты қатынастар табылады. Сондай-ақ, фундаментальды шешімдердің көмегімен төрт айнымалыдағы азғындалған эллиптикалық теңдеу үшін ақырғы және шексіз облыстағы белгілі шекаралық есептер шешіледі. Екі еселенген үздіксіз функциялар класындағы диссипативті жағдайдағы кеуекті орта теңдеуі үшін бірінші аралас есептің ерекше шешімінің болуы үшін жеткілікті шарттар алынады. Есептің шешімі екінші типтегі баламалы Вольтер теңдеуінің шешіміне дейін азаяды. Үшінші ретті гиперболалық типті дифференциалдық теңдеулердің үшін Коши есебінің, бастапқы шекаралық есептердің, сонымен қатар интегралды шарттары бар локальды емес есептер үшін шешімінің барлығы және оның жалғыздығы дәлелденеді. Бөлшек дифференциалдау операторы бар аралас парабола-гиперболалық теңдеулер үшін бұрын зерттелмеген шекаралық есептер шешім алынады.

Күтілетін нәтижелер

 1. Эллиптикалық типтегі төртөлшемді өзгешеленетін теңдеулер үшін шекаралық есептерді зерттеу және оларды шешудің әдістерін жасау.
 2. Жады бар гиперболалық типтегі теңдеу үшін локалды есептерді шешу әдістерін жасау.
 3. Жады бар гиперболалық типтегі дербес туындыларда сызықты емес дифференциалдық теңдеу үшін локалды және локалды емес есептердің шешілу мәселелерін зерттеу.
 4. Сипаттамалық үшбұрышта үшінші ретті гиперболалық теңдеу үшін шеттік есептердің шешімдерін зерттеу..
 5. Үшінші ретті аралас параболалық-гиперболалық теңдеулер үшін түйіндес интегралды шарттары бар шекаралық есептердің қасиеттері мен шешімділігі зерттеледі.
 6. Бөлшекті интегро-дифференциалдау операторымен аралас параболалық-гиперболалық теңдеу үшін шекаралық есептердің шешілетіндігін зерттеу.

Конкурстық құжаттаманың талаптарына сәйкес, төмендегілер жарияланады:

– Web of Science халықаралық деректер базасымен индекстелетін 1 (бірінші), 2 (екінші) не 3 (үшінші) квартильге кіретін жобаның ғылыми бағыты бойынша рецензияланатын ғылыми басылымдарда 3 (үш) мақаладан және/немесе шолулардан кем емес);

– БҒСБҚК ұсынған рецензияланатын шетелдік және (немесе) отандық басылымда кемінде 5 (бес) мақала;

– немесе Web of Science халықаралық деректер базасымен индекстелетін 1 (бірінші)) квартильге кіретін рецензияланатын ғылыми басылымдарда кемінде 1 (бір) шолу және (немесе) мақала;

Зерттеу тобының құрамы:

 1. Байшемиров Жарасбек Дуйсембекович, PhD, қауым.проф., жоба жетекшісі, БҒҚ

Scopus AU-ID: 55817472800

ORCID: 0000-0002-4812-4104

Web of Science Researcher ID:  AAD-8778-2021

 1. Ахтаева НазгульСмайлхановна, PhD, қауым.проф.м.а. БҒҚ

Scopus AU-ID: 55755778000

 1. Рысқан Айнұр Рысқанқызы, PhD, аға оқытушы, ҒҚ

Scopus AU-ID: 57209534432

ORCID: 0000-0002-8764-4751

 1. Абдираманов Жанарс Алда-Онгарович, PhD докторант, ҒҚ

Scopus AU-ID: 57219802387

 1. Баймурзаев Джомарт Джумаханович, магистр, ҒҚ
 2. Адил Наурызбай, PhD докторант, ҒҚ