ЖТН АР08857119 «Болашақ мұғалімнің студентке орталықтандырылған оқытуын цифрлық орта жағдайында трансформациялау»

Жобаның негізгі идеясы – Студентке орталықтандырылған оқытуды  цифрлық орта жағдайында трансформациялау негізінде  болашақ мұғалімнің кәсіби даярлығының жетілдірілуі  дербестендірілген оқытуды ғылыми-әдістемелік және ұйымдастырушылық қамтамасыздандырудың негізділігіне ықпал етеді. Жоғары білім беру жүйесіндегі  студентке орталықтандырылған оқыту  цифрлық Қазақстанның болашақ мұғалімінің кәсіби даярлығына оң әсер ететін оның маңызды, ажырамас бөлігі болып табылады.

Ұсынылған жоба цифрлық орта жағдайында студентке орталықтандырылған оқытуды  трансформациялау негізінде  болашақ педагогтардың кәсіби даярлығын жетілдірудің әлеуметтік-педагогикалық міндеттерін шешуге бағытталған. Бұл өз кезегінде оның дербестендірілген құрамдас бөлігін күшейтуге және болашақ мұғалімнің кәсіби даярлығының сапасын арттыруға мүмкіндік береді, нәтижесінде мемлекеттің әлеуметтік-экономикалық дамуына ықпал етеді.

Жобаның мақсаты – Болашақ мұғалімнің студентке орталықтандырылған оқытуын  цифрлық орта жағдайында трансформациялауды теориялық-практикалық тұрғыдан  негіздеу, оны ұйымдастыру-әдістемелік қамтамасыздандыру, тиімділігін диагностикалау және апробациялау.

Күтілетін нәтижелер. Алынған  нәтижелер
Сандық орта жағдайында студенттерді дербес оқытуды, әдістемелік қамтамасыз етуді ұйымдастыру және реттеу туралы ереже жасау « «Цифрлық орта жағдайында студенттерді дербес оқытуды әдістемелік қамтамасыз етуді ұйымдастыру және реттеу туралы Ереже» әзірленді.
«Студенттердің орталықтандырылған АЖ» цифрлық платформасының мақсаты:
1. университеттің цифрлық ортасының инновациялық қызметін жүйелеу;
2. қамтамасыз ететін дербес білім беру бағдарламаларын әзірлеу, сынақтан өткізу және енгізу:
– әр түрлі студенттердің ерекшеліктеріне сәйкес келетін оқыту әдістері мен әдістерін қолдану;
– болашақ мұғалімдерді даярлаудың білім беру бағдарламаларын дербестендіру аясында ПОҚ тиісті тәсілдерді игеру үшін жағдай жасау;
3. ПОҚ мен студенттерге цифрлық білім беру қызметіне қатысуға және маңызды нәтижелер көрсетуге мүмкіндік беретін ЖОО-ның білім беру стратегиясын ұйымдастыру және реттеу.
Ереже әзірленді және бекітілді.1. Абдигапбарова У.М., Жиенбаева Н.Б., Исабаева Д.Н., Сыдикова З.К. «Положения об организации и регулировании методического обеспечения, персонализированного обучения студентов в условиях цифровой среды». Алматы: КазНПУ имени Абая, 2022. – 23 стр.
Абай атындағы ҚазҰПУ-да болашақ мұғалімді даярлау процесінде әзірленген инновациялық бағдарламаны апробациялау «Цифрлық орта жағдайында болашақ мұғалімді Студентке орталықтандырылған оқытуды трансформациялау» инновациялық білім беру бағдарламасы бағытталған
бакалаврларды, педагогика ғылымдарының магистрлерін кәсіби даярлау жүйесін жетілдіруге. Бағдарламаның негізгі мақсаты-әр түрлі қажеттіліктері мен мүмкіндіктері бар студенттерге бағытталған оқытуды қамтамасыз ету үшін Педагогика және психология институтының сандық кеңістігін дамыту.
Әзірленген инновациялық бағдарламаны апробациялаудың эксперименттік базасы – Абай атындағы ҚазҰПУ жанындағы педагогика және психология институты. Әзірленген бағдарламаның бағдарламалық жасақтамасы: Adobe Flash Player; ABBYY Fine Reader; Adobe Photoshop; Macromedia Dreamweaver.
Инновациялық бағдарламаны сынақтан өткізу процесінде алынған негізгі нәтижелер:
– бейімделу мен резильенттіліктің дамуына ықпал ететін студенттердің өз оқуы үшін жауапкершілігінің өсу динамикасы; Жеке оқу мақсаттарын қою, осы мақсаттарға жетудің тиімді стратегияларын таңдау.
Болашақ мұғалімнің кәсіби дайындығы процесіне цифрлық технологияларды интеграциялау жағдайында Студентке орталықтандырылған оқытуды енгізудің инновациялық бағдарламасын апробациялау эмпирикалық әдістер кешенінің (сауалнама, тестілеу); апробация барысында алынған нәтижелерді өңдеуге және бағалауға арналған математикалық статистиканың көмегімен жүзеге асырылды, олар төменде көрсетілген баптарда көрсетілген:«Студенттерге бағытталған оқытуда цифрлық платформаны пайдалану жолдары». Әбдіғапбарова Ұ.М., Жиенбаева Н.Б., Исабаева Д.Н., Бекмуратова С.У. Тағылым республикалық ғылыми-әдістемелік журнал. №05 (100) Мамыр 2022 ж. 7-15 стр.2. Реализация инновационной программы «трансформация студентоцентрированного обучения будущего учителя в условиях цифровой среды». Абдигапбарова У. М., Жиенбаева Н. Б., Исабаева Д. Н. Proceedings of XII International Scientific and Practical Conference Berlin, Germany 22-24 May 2022. 295-303 стр.
   

Зерттеу тобының құрамы:

Аты-жөні Ұстанымы Ғылыми дәрежесі
1 Әбдіғапбарова Ұлжарқын Мүслимқызы Жетекшісі (ЖҒҚ) педагогика ғылымдарының докторы, профессор.ORCID iD https://orcid.org/0000-0003-0406-8347
2 Жиенбаева Надежда Бисеновна Бас ғылыми қызметкер (БҒҚ) психология ғылымдарының докторы, профессор.

https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0 84896277985&origin=AuthorNamesList&txGid=

89d9b0023d0a43f6fa702b2d247268cf

3 Исабаева Даража Нагашыбаевна Жетекші ғылыми қызметкер (ЖҒҚ) педагогика ғылымдарының кандидаты, қауымдастырылған профессор.
4 Байсултанова Сая Чарипкановна аға ғылыми қызметкер доктор PhD.
5 Сыдикова Зарина Камбарбековна аға ғылыми қызметкер магистр
6 Сеитова Акбота Леспековна кіші ғылыми қызметкер магистр

2022 жылдың жарияланымдар тізімі:

  1. «Студенттерге бағытталған оқытуда цифрлық платформаны пайдалану жолдары». Әбдіғапбарова Ұ.М., Жиенбаева Н.Б., Исабаева Д.Н., Бекмуратова С.У. Тағылым республикалық ғылыми-әдістемелік журнал.  №05 (100) Мамыр 2022 ж. 7-15 стр.
  2. Реализация инновационной программы «трансформация студентоцентрированного обучения будущего учителя в условиях цифровой среды». Абдигапбарова У. М., Жиенбаева Н. Б., Исабаева Д. Н. Proceedings of XII International Scientific and Practical Conference Berlin, Germany 22-24 May 2022. 295-303стр.
  3. Практикум «Профессиональная рефлексия в организации студентоцентрированного обучения». Учебно-методическое пособие. Жиенбаева Н.Б., Абдигапбарова У.М., Исабаева Д.Н. – Алматы: КазНПУ имени Абая, 2022. – 90стр.
  4. Абдигапбарова У.М., Жиенбаева Н.Б., Исабаева Д.Н., Сыдикова З.К. «Положения об организации и регулировании методического обеспечения, персонализированного обучения студентов в условиях цифровой среды». Алматы: КазНПУ имени Абая, 2022. – 23 стр.

You may also like...