ЖТН AP19680007 «Білім беру жүйесінде цифрлық ортаны қалыптастыру аясында мектеп пен педагогикалық жоғары оқу орындарында математиканы оқыту сабақтастығының іргелі мәселелері».

Жобаның өзектілігі: Мектепте және педагогикалық жоғары оқу орындарында математиканы оқыту әрқашан маңызды ғылыми-әдістемелік міндет болып табылады. Алайда, математикадан білім беру бағдарламаларының мазмұнында тиісті сабақтастықтың болмауына байланысты білім сапасына әсер ететін қосымша мәселелер туындайды. Сонымен қатар, білім беру жүйесінде цифрлық ортаның кеңеюі жағдайында мектеп пен педагогикалық жоғары оқу орындарында математиканы оқытудың сабақтастығын  әдістемелік қамтамасыз етуді әзірлей отырып, ғылыми-әдіснамалық негіздерін анықтау маңызды міндет. Осыған сәйкес білім берудегі оқу материалдарына, оқытуды ұйымдастыру формалары мен әдістеріне, сондай-ақ, қазіргі заман талабына сай математика мұғалімдерін даярлауға түзетулер енгізу қажеттілігі туындап отыр.
Жобаның мақсаты: Білім беру жүйесінде цифрлық ортаны қалыптастыру аясында білім алушылардың функционалдық цифрлық сауаттылығын арттыруды қамтамасыз ететін мектеп пен педагогикалық жоғары оқу орындарында математиканы оқыту сабақтастығының әдіснамасының іргелі негіздерін жетілдіру.

Есепті кезеңдегі жарияланымдар тізімі

І. Оқу құралы.

 1. Әбілқасымова А.Е., Қосанов Б.М. Қазақстанда математиканы оқыту сабақтастығының қалыптасу тарихы. Оқу құралы. – Алматы: Мектеп, 2023. – 336 б.

ІІ. Scopus, Web of Science деректер базасындағы халықаралық ғылыми журналдарындағы мақалалар.

 1. A.L. Semenov, A.E. Abylkassymova, S.A. Polikarpov. Foundations of Mathematical Education in the Digital Age //Doklady Mathematics. – Vol. 107. – Suppl. 1. – 2023. – pp. S1–S9. (Scopus, процентиль – 41).
 2. A.Abylkassymova, A.Bazhi, M.Dyussov, A.Ardabayeva, L.Zhadrayeva, Y.Tuyakov, Kh.Kenzhebek. Mathematical Problems as a Means of Developing Students’ Research Skills in the Context of School Education Content Updating //JOURNAL OF LAW AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT. – Vol. 11. – No. 4 (2023). – Pages: 01-20. (Scopus, процентиль – 39).
 3. Dilara M. Nurbaeva, Alma E. Abylkassymova, Zhanara M. Nurmukhamedova and Bulbul Erzhenbek. The Role of Educational Programs in the Development of Secondary Education (on the Example of Training Mathematics Teacher) //MIND, BRAIN, AND EDUCATION. – Volume 17. – №1. – 2023. – 1-6. (Scopus, процентиль – 71, Q2).

ІІІ. Рецензияланатын ғылыми журналдардағы мақалалар (РИНЦ).

 1. Семенов А.Л., Абылкасымова А.Е., Поликарпов С.А. Основания математического образования в цифровой век //Доклады российской академии наук. математика, информатика, процессы управления. – 2023. – Том 511. – С.3-12.
 2. Абылкасымова А.Е., Шишов С.Е., Жумалиева Л.Д. О теории модернизации цифрового образования, формирующего множественность идентичности и интеллект обучающихся //Научно-прак. журнал «Научные исследования и разработки. Социально-гуманитарные исследования и технологии». – №3(44). – Москва: ООО «ИНФРА-М», 2023. – С.3-16.
 3. Семенов А.Л., Абылкасымова А.Е., Варданян В.А. и др. Полвека цифрового обновления отечественной школы //Научно-методический журнал «Информатика и образование». – Т.38. – №1. – Москва, 2023. – С.5-22.
 4. Абылкасымова А.Е. Ученый, на идеи и дела которого равнялась советская школа //Научно-прак. журнал «Научные исследования и разработки. Социально-гуманитарные исследования и технологии». – №2(43). – Москва: ООО «ИНФРА-М», 2023. – С.5-6.
 5. ҚР ҒЖБМ ҒЖБССҚК ұсынған ғылыми журналдардағы ғылыми мақалалар.
 6. Әбілқасымова А.Е., Умиралханов А.Н., Жадраева Л.У., Тұяқов Е.А., Кенжебек Х.Т. Орта мектепте дифференциалдық теңдеулерді оқыту барысында қолданбалы есептерді шығару әдістемесі //Вестник Торайгыров университета. Педагогическая серия. – № 2 (2023). – Павлодар, 2023. – С.126-137.
 7. Abylkassymova A., Kappasova S.E., Tuyakov T.A., Zhadrayeva L.U. Methodological aspects of functional literacy formation of school Children in mathematics //Вестник КазНПУ им.Абая. Серия «Физико-математические науки». – № 1 (81). – Алматы, 2023. – С.66-73. https://bulletin-phmath.kaznpu.kz/index.php/ped/article/view/1574.
 8. Әбілқасымова А.Е., Қасқатаева Б.Р., Тұяқов Е.А., Бажи А.А., Умиралханов А.Н. Қазақстандағы орта мектеп пен педагогикалық жоғары оқу орындарында математиканы оқытудың сабақтастық мәселелері //Вестник национальной академии наук Республики Казахстан. – № 4(404). – Алматы, 2023. – C.7-25.
 9. Абылкасымова А.Е., Курманов А.А., Туяков Е.А. Методические аспекты применения дифференциальных уравнений при изучении темы «Электромагнитные волны в различных средах» //Вестник КазНПУ им.Абая. Серия «Физико-математические науки». – № 2 (82). – Алматы, 2023. – 10с. https://bulletin-phmath.kaznpu.kz/index.php/ped/article/view/1530
 10. V. Халықаралық конференциялар материалдарының жинақтарындағы мақалалар.
 11. Әбілқасымова А.Е. Білім беру жүйесінде цифрлық ортаны қалыптастыру аясында мектеп пен жоғары педагогикалық білімнің сабақтастығы туралы //Материалы международной научно-практической конференции «Развитие исследовательской культуры педагогов в системе непрерывного образования: опыт и инновации». – Алматы: КазНУ им. аль-Фараби, 2023. – С.12-16.
 12. Семенов А.Л., Абылкасымова А.Е. Цифровые технологии как фактор преемственности в математическом образовании //Материалы международной научно-практической конференции «Фундаментальные проблемы обучения математике, информатике и информатизации образования». – Елец: Елецкий государственный университет им. И.А.Бунина, 2023. – С.10-15.
 13. Abylkassymova A. On the historical aspects of the formation of the continuity of teaching mathematics at school and pedagogical university //Материалы VII всемирного Конгресса математиков тюркского мира (TWMS Congress-2023). – Туркестан, 21-23 сентября, 2023. – 2 с.
 14. VI. Халықаралық конференциялардағы баяндамалар.
 15. Абылкасымова А.Е. О преемственности школьного и высшего педагогического образования в свете формирования цифровой среды в системе образования //Пленарный доклад на международной научно-практической конференции «Развитие исследовательской культуры педагогов в системе непрерывного образования: опыт и инновации». – Алматы: КазНУ имени аль-Фараби, 17 февраля 2023г.
 16. Абылкасымова А.Е. О школьном математическом образовании и его методическом обеспечении //Пленарный доклад на ХI международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы математики и естественных наук», посвященной 100-летию со дня рождения к.п.н., доцента В.Л. Рабиновича. – Петропавловск: Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева, 23 мая 2023г.
 17. Абылкасымова А.Е. Академик Т.С. Садыков – педагог и созидатель //Пленарный доклад на международной научно-практической конференции «VI Садыковские чтения», посвященной 85-летию со дня рождения академика НАН РК, д.п.н., профессора Т.С. Садыкова. – Алматы: КазНПУ имени Абая, 26 сентября 2023г.
 18. Семенов А.Л., Абылкасымова А.Е. Цифровые технологии как фактор преемственности в математическом образовании //Пленарный доклад на международной научной конференции «Фундаментальные проблемы обучения математике, информатике и информатизации образования». – Елец: Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина, 29 сентября 2023г.

You may also like...