ЖТН AP09259109 «Қазақстандағы адамның әлеуметтік-еңбек құқықтарын қорғаудың сот нысанын жаңғыртудың перспективалары мен мүмкіндіктерін талдау».

Өзектілігі: Жобаның идеясы жеке адамның әлеуметтік және еңбек құқықтарын сот арқылы қорғаудың қолданыстағы моделін жетілдіру бойынша ұсыныстар, ұсыныстар әзірлеу болып табылады. Әлеуметтік-еңбек дауларын шешуді реттейтін материалдық және процестік заңнамада құқық қолданудың, түсіндірудің, олқылықтардың орнын толтырудың өзекті проблемаларын шешудің жаңа тәсілдері әзірленетін болады. Зерттеу мамандандырылған әлеуметтік-еңбек әділет құрылымының оңтайлы құрылымын іздеуді қамтиды.

Зерттеу тақырыбы – сот қорғауына, жеке еңбек дауларына конституциялық құқықтар. Объект -азаматтардың және ұйымдардың құқықтарын, бостандықтары мен заңды мүдделерін қорғауды республика соттарының азаматтық сот ісін жүргізу арқылы жүзеге асыруының кепілдіктері мен тетіктері, Қазақстанның еңбек және әлеуметтік қамсыздандыру саласындағы Конституциясының, заңдарының, өзге де нормативтік құқықтық актілерінің, халықаралық шарттарының орындалуын қамтамасыз ету.

Жобаның мақсаты үш индикаторға қол жеткізуден тұрады: біріншісі – жеке адамның әлеуметтік-еңбек құқықтары мен мүдделерін қорғаудың сот нысанын жаңғырту бойынша ғылыми-теориялық ұсыныстар әзірлеу; екіншісі – сот практикасын қорыту, оның даму үрдістерін анықтау және әлеуметтік-еңбек дауларын шешуді құқықтық реттеуді жетілдіру бойынша ұсынымдар әзірлеу; үшіншісі – осы салада сот жүйесін ұйымдастыру бойынша ұсыныстар қалыптастыру.

Күтілетін нәтижелер және қол жеткізілген нәтижелер

1. Желілік әдеби өрістің институционалды құрылымын көрсете отырып, «Интернет әдебиеті» ұғымының шекарасын анықтаңыз.

Желілік әдеби өрістің институционалдық институционалдық құрылымын белгілей отырып, «Интернет-әдебиет» ұғымының шектері айқындалатын болады.

2. «Интернет әдебиеті» ұғымына теориялық және әдеби талдау жасаңыз, Желілік әдебиеттің даму тарихының негізгі кезеңдерін Интернеттің функционалдылығының Тарихи өзгеруімен және желілік оқырманның күту көкжиегінің эволюциясымен байланыстырыңыз.

Интернеттің функционалдық мүмкіндіктерінің Тарихи өзгеруімен және желілік оқырманның күту көкжиегінің эволюциясымен байланысты Желілік әдебиеттің даму тарихының негізгі кезеңдерін көрсете отырып, «Интернет әдебиеті» ұғымына теориялық және әдеби талдау жасалады.

Зерттеу тобы:

Жоба жетекшісі – Бурибаев Ермек Абильтаевич, заң ғылымдарының докторы, қауымдастырылған профессор, жобаның жалпы бағыты бойынша жұмыс тәжірибесі – 22 жыл, Хирша индексі (Scopus) – 11, Scopus Author ID: 56682087400, ORCID http://orcid.org/0000-0003-2631-6372№

Бас ғылыми қызметкер – Хамзина Жанна Амангельдиновна, заң ғылымдарының докторы, профессор. ORCID iD https://orcid.org/0000-0003-0913-200. Scopus Author ID: 56682131400.

Жетекші ғылыми қызметкер – заң ғылымдарының кандидаты, қауымдастырылған профессор Көшпенбетов Бақытқали Мұхтарович. Scopus Author ID: 57193684886. ORCID http://orcid.org/0000-0001-5054-6560№

Жетекші ғылыми қызметкер – заң ғылымдарының кандидаты, қауымдастырылған профессор Калкаева Несибели Бакитовна. https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57222375502/

Аға ғылыми қызметкер – құқық магистрі Белхожаева Динара Жомартовна. https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57221619605.

Аға ғылыми қызметкер – құқық магистрі Байсымакова Дана Сабитовна. https://app.webofknowledge.com/author/record/21390568.

Аға ғылыми қызметкер – құқық магистрі Молдахметова Жанар Еспаевна. https://app.webofknowledge.com/author/record/23640420.

Ғылыми қызметкерлер – PhD докторанты Құттығалиева Аанархан Раимқызы. https://orcid.org/0000-0003-2631-6372.

Ғылыми қызметкерлер: құқық магистрі Тұрлыханқызы Құралай Турлыханқызы .

2022 жылдың жарияланымдар тізімі:

1) Белхожаева Д.Ж., Байсымакова Д.С., Жомартқызы А. Еңбек дауларындағы медиация: қазіргі жағдайы, қолдану тәжірибесі және даму болашағы // ҚР ІІМ Алматы Академиясының ғылыми еңбектері, 2021. – №4(69). –  Б.49-56. Журнал рекомендован КОКСОН МОН РК. Статья опубликована на сайте журнала в январе 2022 года и не была включена в отчет по проекту за 2021 год.

2) Бурибаев Е.А., Хамзина Ж.А. Нормативное постановление ВС РК от 21 июня 2001 года № 5 «О применении статьи 13 Закона РК от 18 декабря 1992 года «О социальной защите граждан, пострадавших вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском испытательном ядерном полигоне»: проблемы применения / Информационный ресурс Zakon.kz: https://online.zakon.kz/ document/? doc_id=32257084#sub_id= 0.

3) Бурибаев Е.А., Хамзина Ж.А. Нормативное постановление Верховного Суда РК «О некоторых вопросах применения судами законодательства при разрешении трудовых споров»: проблемы, перспективы совершенствования / Информационный ресурс Zakon.kz: https://online.zakon.kz/Document/ ?doc_id= 31824852&fbclid= IwAR2ePPaOypfMgVF24hG_ xB7 HyjPuxpv KwhyY g6Iht9PN-0 Q-5RNAYNBDOiI&pos=1;9#pos=1;9

4) Бурибаев Е.А., Хамзина Ж.А. Международные акты как часть действующего права в Казахстане: от провозглашения конституционной ценностью до применения судами (на примере конвенций МОТ) / Вестник КазНПУ им.Абая. Серия Юриспруденция.  – №1(67), 2022. – С.38-53.

5) Бурибаев Е.А. Международные гарантии прав на гендерное равенство и запрет дискриминации: действие в Казахстане / Материалы Десятой международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы права, экономики и образования на современном этапе: теория и практика» г.Алматы, Институт истории и права, 20 апреля 2022 года. – С.1-7.

6) Белхожаева Д.Ж., Байсымакова Д.С. Еңбек даулары бойынша сот тәжірибесі // Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті ХАБАРШЫСЫ «Юриспруденция» сериясы, 2022. – №1(67). – Б.34-37.

7) Белхожаева Д.Ж., Байсымакова Д.С., Даубасов С.Ш. Еңбек құқықтарын өзін-өзі қорғау мәселелері   // Актуальные проблемы права, экономики и образования на современном этапе: теория и пркатика – материалы 10 междунраодной конференции: г. Алматы КазНПУ имени Абая (20 апреля 2022 г.). – Алматы, 2022. – Б.102-107.

8) Белхожаева Д.Ж. Еңбек құқықтарын қорғаудағы медиация институтының рөлі // «Қазақстан Республикасында азаматтардың еңбек құқықтарын соттық қорғау мәселелері» тақырыбындағы халықаралық ғылыми-тәжірибелік  конференция материалдары, 29  сәуір 2022 жыл.

You may also like...