ЖТН №AP09259109 Қазақстандағы адамның әлеуметтік-еңбек құқықтарын қорғаудың сот нысанын жаңғыртудың перспективалары мен мүмкіндіктерін талдау.

2021-2023 жылдарға арналған ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық жобалар бойынша гранттық қаржыландыру (МОН РК). Әлеуметтік және гуманитарлық ғылымдар саласындағы зерттеулер. Қоғамдық ғылымдар саласындағы іргелі, қолданбалы, пәнаралық зерттеулер: Мемлекеттің, қоғамның, экономиканың тұрақты дамуын құқықтық және саяси қамтамасыз етудің өзекті мәселелерін зерттеу.

Өзектілігі: Жобаның идеясы жеке адамның әлеуметтік және еңбек құқықтарын сот арқылы қорғаудың қолданыстағы моделін жетілдіру бойынша ұсыныстар, ұсыныстар әзірлеу болып табылады. Әлеуметтік-еңбек дауларын шешуді реттейтін материалдық және процестік заңнамада құқық қолданудың, түсіндірудің, олқылықтардың орнын толтырудың өзекті проблемаларын шешудің жаңа тәсілдері әзірленетін болады. Зерттеу мамандандырылған әлеуметтік-еңбек әділет құрылымының оңтайлы құрылымын іздеуді қамтиды.

Зерттеу тақырыбы – сот қорғауына, жеке еңбек дауларына конституциялық құқықтар. Объект -азаматтардың және ұйымдардың құқықтарын, бостандықтары мен заңды мүдделерін қорғауды республика соттарының азаматтық сот ісін жүргізу арқылы жүзеге асыруының кепілдіктері мен тетіктері, Қазақстанның еңбек және әлеуметтік қамсыздандыру саласындағы Конституциясының, заңдарының, өзге де нормативтік құқықтық актілерінің, халықаралық шарттарының орындалуын қамтамасыз ету.

Жобаның мақсаты үш индикаторға қол жеткізуден тұрады: біріншісі – жеке адамның әлеуметтік-еңбек құқықтары мен мүдделерін қорғаудың сот нысанын жаңғырту бойынша ғылыми-теориялық ұсыныстар әзірлеу; екіншісі – сот практикасын қорыту, оның даму үрдістерін анықтау және әлеуметтік-еңбек дауларын шешуді құқықтық реттеуді жетілдіру бойынша ұсынымдар әзірлеу; үшіншісі – осы салада сот жүйесін ұйымдастыру бойынша ұсыныстар қалыптастыру№

Жобадан күтілетін нәтижелер:

1) Web of Science базасының Social Science Citation Index немесе Arts and Humanities Citation Index және (немесе) Russian Science Citation Index индекстелетін және (немесе) Scopus базасындағы CiteScore бойынша 35 (отыз бес) процентильге ие рецензияланатын ғылыми басылымда кемінде 2 (екі)  мақала немесе шолу; сондай-ақ БҒСБК ұсынған рецензияланатын отандық басылымдарда және (немесе) шетелдік кемінде екі мақала және (немесе) шолу жариялау. Нәтижелерді жариялау үшін болжамды басылымдар: Rivista di Studi sulla Sostenibilita (84 процентиль), Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues (41 процентиль). Аталған журналдарда жоба қатысушыларының жарияланымдары бар, осыған байланысты жоба тиімділігінің негізгі көрсеткішіне қол жеткізу шынайылығы сөзсіз;

2) шетелдік баспада орыс және ағылшын тілдеріндегі екі монографияның жариялануы, оларға doi және РҒДИ-да индекстеу;

3) зерттеудің негізгі нәтижелеріне авторлық құқықпен қорғалатын объектілерге құқықтарды мемлекеттік тізілімге енгізу туралы куәліктерді ресімдеу;

4) жеке адамның әлеуметтік-еңбек құқықтарын қорғаудың құқықтық құралдары мен нысандарын қолдануды реттейтін заңнаманы жетілдіру жөніндегі ұсыныстарды қамтитын нормативтік құқықтық актінің жобасын әзірлеу.

Әлеуетті пайдаланушыларға ақпарат:

жұмыстардың нәтижелерін әлеуетті пайдаланушылар, ғалымдар қоғамдастығы және қалың жұртшылық арасында тарату жиынтығында бірнеше құралдарды пайдалану арқылы қамтамасыз етілетін болады: жобалау тобы қызметкерлерінің ғылыми қоғамдастық өкілдерімен, сондай-ақ сот төрелігінің барлық деңгейлерін білдіретін субъектілермен және жеке адамның әлеуметтік-еңбек құқықтарын сот арқылы қорғауды жетілдіруге мүдделі Құзыретті институттардың өзге де өкілдерімен жобалық зерттеу деректерін талқылау бойынша әртүрлі форматтардағы кездесулерге (дөңгелек үстелдер, конференциялар, онлайн іс-шаралар) қатысуы; жоба барысында алынған қорытындылар, ұсынымдар мақалаларды электрондық ресурста жариялау арқылы БАҚ-та zakon.kz әлеуметтік желілерде, мерзімді басылымдарда таратылатын болады; жоба үшін өтініш беруші ұйымның сайтында веб-бет жасалады, онда жоба туралы ақпарат, жарияланымдар тізімі, әлеуетті пайдаланушылар үшін өзге де ақпарат көрсетіледі; жобаға қатысушылар арнайы конференцияларда, форумдарда, оның ішінде шетелде өтетін форумдарда үнемі сөз сөйлейді; мүдделі мемлекеттік органдар үшін талдамалық ақпарат және заң жобасы ұсынылатын болады; WOS және (немесе) Scopus базаларында индекстелетін рецензияланатын басылымдарда мақалалар жариялау, сондай-ақ монографиялар шығару.

Зерттеу тобы:

Жоба жетекшісі – Бурибаев Ермек Абильтаевич, заң ғылымдарының докторы, қауымдастырылған профессор, жобаның жалпы бағыты бойынша жұмыс тәжірибесі – 22 жыл, Хирша индексі (Scopus) – 11, Scopus Author ID: 56682087400, ORCID http://orcid.org/0000-0003-2631-6372№

Бас ғылыми қызметкер – Хамзина Жанна Амангельдиновна, заң ғылымдарының докторы, профессор. ORCID iD https://orcid.org/0000-0003-0913-200. Scopus Author ID: 56682131400.

Жетекші ғылыми қызметкер – заң ғылымдарының кандидаты, қауымдастырылған профессор Көшпенбетов Бақытқали Мұхтарович. Scopus Author ID: 57193684886. ORCID http://orcid.org/0000-0001-5054-6560№

Жетекші ғылыми қызметкер – заң ғылымдарының кандидаты, қауымдастырылған профессор Калкаева Несибели Бакитовна. https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57222375502/

Аға ғылыми қызметкер – құқық магистрі Белхожаева Динара Жомартовна. https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57221619605.

Аға ғылыми қызметкер – құқық магистрі Байсымакова Дана Сабитовна. https://app.webofknowledge.com/author/record/21390568.

Аға ғылыми қызметкер – құқық магистрі Молдахметова Жанар Еспаевна. https://app.webofknowledge.com/author/record/23640420.

Ғылыми қызметкерлер – PhD докторанты Құттығалиева Аанархан Раимқызы. https://orcid.org/0000-0003-2631-6372.

Ғылыми қызметкерлер: құқық магистрі Тұрлыханқызы Құралай Турлыханқызы Құралай.

Зерттеу нәтижелері келесі жарияланымдарда жарық көрген:

 – Kalkayeva, N., Buribayev, Y. A., & Khamzina, Z. A. (2021). The Model of Pension System in Chile: Transformation in Kazakhstan. Kasetsart Journal of Social Sciences, 42(1), 117-122. 77 процентиль Scopus;

-Хамзина Ж., Бурибаев Е. Достоинство человеческой личности как высшая ценность, на которой основано право на социальное обеспечение // Абай атындағы ҚазҰПУ-нің ХАБАРШЫСЫ, «Юриспруденция» сериясы, №1(63), 2021 ж., 31-37 Б.;

– Хамзин А., Хамзина Ж. // Абай атындағы ҚазҰПУ-нің ХАБАРШЫСЫ, «Юриспруденция» сериясы, №1(63), 2021 ж., 31-37 Б.;

– Хамзина Ж.А., Ақжұлдыз А. Бала құқығын қорғау- еліміздің басты стратегиясы // The XI International Science Conference «Theoretical approaches of Fundamental Sciences. Theory, Practice and prospects», April 26 – 28, 2021, Geneva, Switzerland. 280 p. – 96-99 Р.;

– Бурибаев Е.А., Махамбетова А.Б. Отбасы және бала кепілдігі мен әлеуметтік құқықтарды құқықтық реттеу сапасын жетілдіру // The IX International Science Conference «Integration of scientific bases into practice», April 13 – 14, 2021, Osaka, Japan. 107 p. – 33-35 Р.;

– Тұрлыханқызы Қ. Ұжымдық шартты әзірлеу және жасасу тәртібі // The XVIII International Science Conference «Research and development results», April 06 – 09, 2021, Athens, Greece. 205 p. – 69-73 Р.

– Тұрлыханқызы Қ. Еңбек шартын тоқтату негіздері // Материалы Девятой заочной международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы права, экономики и образования на современном этапе: теория и практика» г.Алматы, Институт истории и права, КазНПУ имени Абая, 19 марта 2021 года. – 228-233 Б.;

– Тұрлыханқызы Қ. Еңбек шартын жұмыс беруші бастамасы бойынша бұзу // «Заң» Республикалық құқықтық, ғылыми-практикалық журнал. – №3. – 2021, – 29-34 Б.;

– Тұрлыханқызы Қ. Еңбек шартын жасасу, өзгерту және толықтыру тәртібі // Абай атындағы ҚазҰПУ-нің ХАБАРШЫСЫ, «Юриспруденция» сериясы, №1(63), 2021 ж., 25-31 Б.;

– Тұрлыханқызы Қ. Ұжымдық шарт жасаудағы дауларды шешу // «Заң» Республикалық құқықтық, ғылыми-практикалық журнал. – №6. – 2021, – 30-34 Б.;

– Тұрлыханқызы Қ. Еңбек шартының тоқтатылуы // Заң» Республикалық құқықтық, ғылыми-практикалық журнал. – №4. – 2021, – 26-30 Б.;

– Тұрлыханқызы Қ. Еңбек дауларын сотта қараудың тәртібі // Вестник №2 – Молдахметова Ж., Калкаева Н. Материальная ответственность в трудовом праве // Вестник КазНПУ имени Абая Серия «Юриспруденция» № 2, Алматы 2021г.

-Июнь Исполнители проекта участвовали: – в VIII Московском юридическом форуме, 6–10 апреля 2021 года, Москва, РФ. В рамках МЮФ Бурибаев Е., Хамзина Ж. выступил в качестве спикеров на научно-практической конференции с международным участием «Повышение производительности труда, развитие людских ресурсов и социальная защита: гибкость и эффективность норм права», тема докладов: Вопросы доступности правосудия как критерия эффективности судебной формы защиты социально-трудовых прав (Бурибаев Е.), О дефектах законодательства, регламентирующего порядок разрешения индивидуальных трудовых споров (Хамзина Ж.). Кошпенбетов Б. участвовал в качестве докладчика в работе круглого стола «Защита прав инвалидов в период пандемии COVID-19 – национальные интересы РФ в контексте Конвенции ООН о правах инвалидов», тема доклада: Вопросы совершенствования гарантий защиты социально-трудовых прав инвалидов. Две статьи приняты к публикации в сборнике научных трудов МЮФ: Совершенствование гарантий защиты прав детей-инвалидов на основе международных стандартов (Кошпенбетов Б., Хамзина Ж.), О гарантиях доступа к судебной форме защиты социально-трудовых прав: взгляд из Казахстана (Бурибаев Е.);

– Международная научно-практическая онлайн-конференция «Трёхзвенная модель правосудия как необходимый механизм в правовом государстве», 25 июня 2021 года, Алматы, РК, на тема доклада: «Дальнейшая специализация судов как возможность для повышение качества отправления правосудия по социально-трудовым спорам» Хамзина Ж., Бурибаев Е.);

– The XI International Science Conference «Theoretical approaches of Fundamental Sciences. Theory, Practice and prospects», April 26 – 28, 2021, Geneva, Switzerland ;

– The IX International Science Conference «Integration of scientific bases into practice», April 13 – 14, 2021, Osaka, Japan; – The XVIII International Science Conference «Research and development results», April 06 – 09, 2021, Athens, Greece;

– Девятая заочная международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы права, экономики и образования на современном этапе: теория и практика» г.Алматы, Институт истории и права, КазНПУ имени Абая, 19 марта 2021 года.