ЖТН AP13268830 «Постдипломдық кейінгі білім беру субъектілерінің академиялық алаяқтық (мысалында ұлттық университеттер)».

Жобаның өзектілігі. Қазақстан Республикасында білім беруді жаңғырту соңғы жылдар ішінде адамның әртүрлі қызмет түрлеріндегі тиімді және нәтижелі жұмысқа дайындығын талап етеді. Ақпараттық ресурстарға еркін қол жеткізу, өзін-өзі оқыту және зерттеу қызметі басымдыққа ие болады. «Ғылым туралы» Қазақстан Республикасының Заңы, «Қазақстан-2050» Стратегиясы, «Қазақстан Республикасының 2025 жылға дейінгі Стратегиялық даму жоспары», «Бес институционалдық реформаны жүргізу жөніндегі 100 нақты қадам» Ұлт жоспары, Қазақстанның Үшінші жаңғыруы және қоғамдық сананы жаңғырту сияқты стратегиялық сипаттағы аса маңызды құжаттарды іске асыруәлемнің дамыған 30 елінің заңы, жедел және сапалы экономикалық өсу, инновациялық және ғылымды қажетсінетін Даму елдің ғылыми-зерттеу әлеуетін жұмылдыруды талап етеді, халықаралық деңгейдегі зерттеулерді жүзеге асыру және оларды кеңінен практикалық іске асыру.

Әлеуметтік прогрестегі ғылымның рөлінің артуы, оның адам өмірінің барлық салаларына енуі, болашақ маман даярлау сапасының білім беру процесінің зерттеу бағытына тәуелділігі кадрларды ғылыми – зерттеу дайындығының өзекті проблемасын жасады.

Алайда, 2020 жылғы ғылым жөніндегі ұлттық баяндаманың деректеріне сәйкес «Білім беру» даярлау бағыты мысалында докторанттардың саны 682 – ні құрайды, олардың 101-і есепті жылы шығарылды, олардың тек 16-сы диссертация қорғаумен шығарылды, осылайша диссертация қорғаумен бітірушілердің үлесі бар болғаны 15,8% – ды құрайды. Дайындықтың барлық бағыттары бойынша диссертация қорғаумен бітірушілердің үлесі бар болғаны 27,5% – ды құрайды. Неліктен бітірушілердің төмен пайызы? Әрине, басты себептердің бірі-зерттеу өнімділігінің төмен деңгейі. Зерттеу өнімділігінің төмен деңгейінің себебі – академиялық алаяқтық.

Жобаның мақсаты – Академиялық алаяқтық феноменін теориялық негіздеу, оның дипломнан кейінгі білім беру субъектілерінде таралуын анықтау және зерттеу өнімділігін арттыру үшін оны жеңу тетіктері бойынша ұсыныстар әзірлеу.

Күтілетін нәтижелер:

1) рецензиялаудан өткен және кемінде екі профессор ғылыми атағының және/немесе ғылым докторы ғылыми атағының иегерлері жариялауға ұсынған постдокторанттың үлесі 6 п. л. кем емес 1 (бір) монографиядан кем емес;

2) КОКСОН ұсынған рецензияланатын шетелдік және (немесе) отандық басылымдарда кемінде 5(бес) мақала және(немесе) шолу;

3) ұлттық немесе шетелдік зияткерлік меншік институтында дипломнан кейінгі білім беру субъектілерінен академиялық алаяқтықты еңсеру тетіктері бойынша ұсынымдарға авторлық куәлік алу;

4) жұмыс нәтижелерін әлеуетті пайдаланушылар, ғалымдар қоғамдастығы және қалың жұртшылық арасында тарату – баяндама (постер) және халықаралық ғылыми-практикалық конференцияға тікелей (сырттай, пандемия жағдайында) қатысу.

Зерттеу тобының құрамы:

№ п/п

т. а. ә., дәрежесі/ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы 1

Негізгі жұмыс орны, лауазымы

Хирш индексі, researcher ID, ORCID, Scopus Author ID идентификаторлары (бар болса)

Жобадағы немесе бағдарламадағы рөлі, сондай-ақ орындалатын жұмыстың сипаты

Қатысудың қысқаша негіздемесі

1

Сыздықбаева Айгүл Джуманазарқызы, философия докторы (PhD), қауымдастырылған профессор Абай атындағы ҚазҰПУ, докторлық бағдарламаның стипендиаты h-индексі: 3

https://orcid.org/0000-0003-1356-2988

ID Scopus 56610316700

ГТС, постдокторант Зерттеуді ғылыми басқаруды жүзеге асырады, жобаның тікелей орындаушысы болып табылады. Күтілетін нәтижелерге дербес жауап береді. Нәтижелерді қорытындылайды, аяқталған зерттеулер мен ҒЗЖ аралық нәтижелеріне ғылыми-зерттеу сараптамасын жүргізеді. Барлық жарияланымдар мен есептердің корреспондентавторы.

2

Әбдіғапбарова Ұлжарқын Муслимқызы Абай атындағы ҚазҰПУ, п. ғ. д., профессор h-индексі:2

https://orcid.org/0000-0003-0406-8347

ID Scopus 56127302600

ID Web of Science: AAY-9360-2021

Ғылыми кеңесші Жобаны іске асыруда консультациялық көмекті жүзеге асырады.

Жоба бойынша 2022 жылдың жарияланымдар тізімі:

«Дипломнан кейінгі білім беру субъектілерінің академиялық алаяқтығы: мәні, Қазіргі жағдайы» атты мақала жарық көрді // BULLETIN OF NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN
ISSN 1991-3494
Volume 3, Number 397 (2022), 161-178. https://doi.org/10.32014/2022.2518-1467.309.

 

You may also like...