ЖТН AP19680449 «Аударма сапасын бағалау: ғылыми және оқу саласында»

Өзектілігі Күтілетін ғылыми тиімділік аударматанудың  тұжырымдамалық аппаратын нақтылаудан, аударманың жалпы теориясы, әдіснамасы мен сыны үшін жаңа зерттеу материалын алудан, қазақ, орыс және ағылшын тілдеріндегі ғылыми аударманың арнайы теориясынан тұрады.

Осылайша, алынған нәтижелер аударматанудың дамуына, сондай-ақ онымен байланысты: лингводидактика, лингвомәдениеттану, лингвопрагматика, лексикография, әлеуметтік лингвистика сияқты салаларға ықпалын тигізеді. Әлеуметтік-экономикалық ықпал тек Қазақстанның ғана емес, сондай-ақ тілдік жағдайында ұқсастық бар еуразиялық кеңістік елдерінің ғылыми сөйлеу стилінің аудармашыларын даярлау мен қайта даярлаудың білім беру процесіне енгізілуі мүмкін АСБ-дың дайын алгоритмін алудан тұрады.

Бұл нәтиже аударма оқытушылары мен аудармашы-практиктерге арналған тренинг-қызметтерді, шеберлік класстарын ұсыну түрінде коммерцияландырылуы мүмкін. Жоба шеңберінде алынған нәтижелер қазақ тіліндегі аударматану бойынша ғылыми зерттеулерге жаңа серпін береді; ғылыми сөйлеу мәнері мәтіндерін қазақ тіліне тікелей аудару бойынша практикалық нұсқаулық болады.

  Алынған нәтижелердің мақсатты тұтынушылары аудармашылар-практиктер, ғылыми қызметкерлер, ЖОО оқытушылары, студенттер, магистранттар және докторанттар болып табылады.

Жобаның мақсаты: өлшенетін критерийлер негізінде ғылыми және оқу саласындағы аударма сапасын бағалауға жүйелі көзқарасты әзірлеу

Күтілетін нәтижелер Қол жеткізілген нәтижелер
Зерттеудің негізгі нәтижесі – өлшенетін критерийлер мен осы бағалауды параметрлеудің объективті әдістері негізінде ғылыми және оқу саласындағы аударма сапасын бағалаудың жүйелік тәсілін әзірлеу.

Жобаның осы нәтижесін іске асыру мынадай нысандарда ұсынылатын болады:

1)   Web of Science базасының Social Science Citation Index, Arts and Humanities Citation Index және (немесе) Russian Science Citation Index индекстелетін және (немесе) Scopus базасында citescore бойынша кемінде 35 (отыз бес) процентилі бар рецензияланатын ғылыми басылымда кемінде 1 (бір)мақала немесе шолу;

2)  Комитет ұсынған рецензияланатын шетелдік және (немесе) отандық басылымдарда кемінде 2 (екі) мақала және (немесе) шолулар

3)  1 (бір) монография,

4)  1(бір) оқу әдістемелік құралда,

Монография және оқу-әдістемелік құрал бойынша зияткерлік меншікке құқықтарды мемлекеттік тіркеу туралы екі куәлік алу жоспарлануда.

Зерттеу тобының құрамы:

  1. Жумабекова Айгуль Казкеновна – филология ғылымдарының докторы, Абай атындағы ҚазҰПУ-нің шығыс филологиясы және аударма кафедрасының профессоры, жоба жетекшісі, БҒҚ, уақытша жұмыспен толық қамтылмау (35 ай). Индекс Хирша – 1 Scopus базасында (https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56713044300); Профиль: https://www.mendeley.com/profiles/aigul-zhumabekova/publications/

Author ID в Scopus 56713044300, Researcher ID Web of Science AAD-8962-2020,

ORCID ID 0000-0003-4457-2687, Researcher ID in Publons 3384051

  1. Куркимбаева Айжан Муратовна – «Шетел филологиясы» мамандығы бойынша Phd, Абылай хан атындағы ҚазХҚ және ӘТУ-нің аударма және филология факультетінің шет тілдерінің сөйлеу практикасы кафедрасының қауымдастырылған профессоры, АҒҚ. Индекс Хирша – 1 Scopus базасында (https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57216884105) Author ID Scopus  57216884105, Orcid ID 0000-0002-2075-3427
  2. Манапбаева Жаннура Жарканбековна – «Аударма ісі» мамандығы бойынша PhD, АТХУ-нің тілдер кафедрасының меңгерушісі, ассистент-профессор. Scopus ID: 57283068900, ORCID: 0000-0003-4650-1727, Индекс Хирша – 1, АҒҚ.
  3. Шенгелбаева Нуржамал Рахымжановна – филология ғылымдарының кандидаты, Абай атындағы ҚазҰПУ-нің шығыс филологиясы және аударма кафедрасының аға оқытушысы, АҒҚ. Author ID в Scopus 57297926500 ORCID ID 0000-0002-2398-4220, ResearcherID Web of Science HDO-3443-2022
  4. Алдабергенова Айым Алдабергеновна – «Аударма ісі» мамандығы бойынша PhD, Абылай хан атындағы ҚазХҚ және ӘТУ-нің ілеспе аударма кафедрасының оқытушысы, АҒҚ. Researcher ID Web of Science HDM-7762-2022, Orcid ID: 0000-0003-0836-7723 Scopus Author ID 57659582300.

Сын және семиотика. Scopus. 2021. № 2. 160–177 беттер. DOI 10.25205/2307-1737-2021-2-160-177 ISSN 2307-1737

  1. Мухитов Арупжан Зумратович – магистр, мамандығы «Аударма ісі», Абай атындағы ҚазҰПУ-нің шығыс филологиясы және аударма кафедрасының оқытушысы, КҒҚ. Researcher ID: HCH-7587-2022. Orcid ID: 0000-0003-0836-7723
  2. Нурбаев Серик Сакабаевич – инженер (IT-маман), магистр
  3. Жарияланымдар тізімі:

 

You may also like...