ЖТН AP14872058 «Мобильді білім беру ортасын құру арқылы болашақ бастауыш білім педагогтерін ұлттық құндылыққа баулу».

Жобаның өзектілігі. Қазіргі  заманда жастарды ізгілікке баулу, өз ұлтына, туған жеріне деген  азаматтық сезімді ояту үшін ұлттық құндылықтар негізінде берілетін білім мен тәрбиеге ерекше мән берілуде. Сондықтан бүгінгі  жаҺандану заманының кейбір теріс ағымына сіңіп, жоғалып кетпей, ұлттық болмысын сақтаған, бабалардан мирас болып қалған ізгі қасиеттерді  …

ЖТН АР08857119 «Болашақ мұғалімнің студентке орталықтандырылған оқытуын цифрлық орта жағдайында трансформациялау»

Жобаның негізгі идеясы – Студентке орталықтандырылған оқытуды  цифрлық орта жағдайында трансформациялау негізінде  болашақ мұғалімнің кәсіби даярлығының жетілдірілуі  дербестендірілген оқытуды ғылыми-әдістемелік және ұйымдастырушылық қамтамасыздандырудың негізділігіне ықпал етеді. Жоғары білім беру жүйесіндегі  студентке орталықтандырылған оқыту  цифрлық Қазақстанның болашақ мұғалімінің кәсіби даярлығына оң әсер ететін оның маңызды, ажырамас …

ЖТН AP14972818 «Жоғары ретті математикалық физиканың классикалық емес теңдеулерінің іргелі шешімдерін құру әдістерін әзірлеу».

Жобаның өзектілігі. Қазіргі ғылымның прогрессі классикалық емес теңдеулер нақты физикалық, химиялық және биологиялық процестердің жақсы үлгісі болып табылатынын көрсетті және бұл жобаның өзектілігін анықтады. Соңғы уақытқа дейін екінші ретті дифференциалдық теңдеулер үшін шеттік есептер көбірек зерттелді, алайда зерттеулер үшінші және жоғары ретті теңдеулер нақты дүниенің …

ЖТН AP13067661 «Қазақстанның Интернет-әдебиеті: негізгі көркемдік үрдістер».

Жобаның өзектілігі. Интернет – әдебиеттің отандық әдебиеттанумен зерттелмегендігімен байланысты. Интернет әдебиеті нақты жанрларға, белгілі бір желілік шығармаларға бағытталған. Қазіргі уақытта интернет әдебиеті мәселесіне арналған ірі академиялық жұмыстардың жетіспеушілігі байқалады, зерттеулер қалыптасу кезеңінде, желілік әдебиетті зерттеу дәстүрі тек пайда болады. Желілік материалды зерттеушілер көбінесе зерттеу жүргізілетін …

ЖТН AP09259109 «Қазақстандағы адамның әлеуметтік-еңбек құқықтарын қорғаудың сот нысанын жаңғыртудың перспективалары мен мүмкіндіктерін талдау».

Өзектілігі: Жобаның идеясы жеке адамның әлеуметтік және еңбек құқықтарын сот арқылы қорғаудың қолданыстағы моделін жетілдіру бойынша ұсыныстар, ұсыныстар әзірлеу болып табылады. Әлеуметтік-еңбек дауларын шешуді реттейтін материалдық және процестік заңнамада құқық қолданудың, түсіндірудің, олқылықтардың орнын толтырудың өзекті проблемаларын шешудің жаңа тәсілдері әзірленетін болады. Зерттеу мамандандырылған әлеуметтік-еңбек …

ЖТН АР13268897 «Заманауи қазақстандық әдеби ертегі: архетиптік бейнелер мен сюжеттер».

Жобаның өзектілігі қазақстандық заманауи әдебиеттің, әдебиет ретінде, шығыс әдебиетінің ұлттық фольклор мен мифологиямен байланысын жоғалтпай, көбінесе дәстүрлі құндылықтар мен тұжырымдамаларды ұстанатындығында. Өткен этностың белгілі бір алтын ғасыр ретіндегі бейнесінің симбиозы үшін ең қолайлы көркемдік форма, оның ең үйлесімді өмір сүруін көрсететін үлгілі кезең және идеалды …

ЖТН AP13268830 «Постдипломдық кейінгі білім беру субъектілерінің академиялық алаяқтық (мысалында ұлттық университеттер)».

Жобаның өзектілігі. Қазақстан Республикасында білім беруді жаңғырту соңғы жылдар ішінде адамның әртүрлі қызмет түрлеріндегі тиімді және нәтижелі жұмысқа дайындығын талап етеді. Ақпараттық ресурстарға еркін қол жеткізу, өзін-өзі оқыту және зерттеу қызметі басымдыққа ие болады. «Ғылым туралы» Қазақстан Республикасының Заңы, «Қазақстан-2050» Стратегиясы, «Қазақстан Республикасының 2025 жылға …

ЖТН АР13268734«Абай және Шәкәрім тіліндегі көнерген сөздердің семантикасы және түп-негізі (салыстырмалы-тарихи әдіс негізінде)» 2022-2024 жылдарға арналған «Жас ғалым» жобасы бойынша жас ғалымдардың зерттеулерін гранттық қаржыландыруға арналған жоба (постдокторантура).

Жобаның өзектілігі: қазақ тіліндегі тұрақты тіркес, мақал-мәтел, қос сөздер құрамында және диалектілер, ауыз әдебиеті үлгілері мен көркем әдеби шығармаларда, сонымен бірге ақын-жазушылар тілінде сақталып, қазақ әдеби тілінде жеке-дара қолданылмайтын мағынасы түсініксіз сөздер баршылық. Қазақтың ұлы ақындары Абай және Шәкәрім шығармаларында да ескіліктер, мағынасы түсініксіз немесе …

ЖТН №АP13067931 «Жаңартылған мазмұндағы географияны оқытуда сандық геоақпараттық технологияларды қолданудың әдістемелік негіздерін жасау (жоғарғы сыныптардың мысалында)».

Жобаның өзектілігі: Елімізде жаңартылған білім беру мазмұнына сәйкес, мектепке арналған география оқулықтарының мазмұнында сандық геоақпараттық технологиялар мен олардың әдістерін оқыту мәселелері кеңінен қарастырылған. Алайда, оларды практика жүзінде қолданудың әдістемесі әліге дейін жасалған жоқ. Жаңартылған мазмұндағы география оқулықтарында геоақпараттық технологияларды қолдану арқылы орындалатын практикалық жұмыстарды орындау …

ЖТН AP09259248 «Тұрақты стратификацияланған ортада көп компонентті диффузия кезінде концентрациялық гравитациялық конвекцияның пайда болуы».

Жобаның өзектілігі: Ұсынылған жобаның өзектілігі жоғары. Материалдарды өндірудің, көмірсутек шикізатын өндірудің, табиғи құбылыстарды болжаудың заманауи технологиялары сұйықтықтар мен газдардағы жылу мен масса алмасу процестерінің барабар сипаттамасын талап етеді, олар, әдетте, көптеген компоненттері бар әртүрлі заттардың қоспалары болып табылады. Көп компонентті қоспаларды сипаттаудағы қиындықтар жылу берудің …